ФОРУМ НА СТРАДАЩИТЕ ОТ ХРОНИЧНА ДИАРИЯ

 
ФОРУМ НА СТРАДАЩИТЕ ОТ ХРОНИЧНА ДИАРИЯ

 
Рейтинг: 3.00
(2814)
Изследвайте се за непоносимост към глутен!
Глутен и глутенова непоносимост- какво трябва да знаем?
БИЛКИ ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНА ДИАРИЯ
ОФИЦИАЛНА ГРУПА-ЦЬОЛИАКИЯ
ВръзкиПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА / Заболявания на червата, апендикса и перитонеума

Заболявания на червата, апендикса и перитонеума
28.02.09 11:29

Автор:Д-р И.Хубавенска
Вземи в gLOG
Д-р И.Хубавенска
Заболявания на червата, апендикса и перитонеума

Анатомия на тънкото черво
 Тънкото черво е с дължина между 300 и 900 см. Началната му част е дуоденумът – 20 см, следва еюнумът и илеумът, който завършва с илеоцекалната клапа, която има сфинктерни механизми.
 Кръвоснабдяването на тънкото черво се осъществява от гастродуоденалната артерия и горната мезентериална артерия.Венозният дренаж се осъществява от v.portae.

 Основната роля на тънкото черво е смилането и резорбцията на хранителни вещества. Извършва се във високите отдели на червото.
 Смилането зависи от контрола на рН на средата и адекватната секреция на жлъчка и панкреатичен сок.
 Абсорбцията на хранителните вещества се извършва чрез проста дифузия, или активен транспорт.
 В този процес участват ензимни системи.

 Тънкото черво е изградено от 4 слоя:
 -лигавица- по нея има множество въси, които увеличават повърхността й. Между въсите се оформят криптите на Либеркюн, които достигат до muscularis mucosae. Повърхността на лигавицата е тапицирана от цилиндричен епител, който включва следните видове клетки: ентероцити и чашковидни клетки, локализирани във въсите и криптите. Те са изпълнени със слуз, муцин и ГАГ. Клетките на Панет са локализирани в дъното на криптите, недиференцирани клетки, локализирани в основите на въсите и криптите, ендокринни клетки / в криптите/.

 Ламина проприя е съединителна тъкан, богата на колаген.
   Мускуларис мукозе разделя лигавицата от субмукозата.
 Субмукозата е съставена от съединителна тъкан, кръвоносни и лимфни съдо-ве. Сред нея са разположени нервните фибрили на Майснеровия плексус.
 Мускулният слой е съставен от циркулярни и надлъжни гладко мускулни влакна, сред които се намира Миентеричния плексус.
 Серозната обвивка на червото е продължение на перитонеума.

Биопсична диагностика на тънкото черво
   Биопсията се взема на нивото на дуоденума, от където могат да се вземат биопсии от различни участъци и нива, както и от еюналната връзка.
 Срезът трябва да бъде правилно ориентиран, фиксирането на материала да става в подходящ разтвор, което да позволява извършването и на хистохимични и ензимни методи на изследване.
 Биопсичният материал трябва да включва цялата лигавица, мускуларис мукозе и по възможност и част от субмукозата.
Аномалии в развитието на тънкото черво
 Атрезия на тънкото черво- много рядка малформация.
 Дивертикули- рядка малформация, която е без клинична изява.Открива се случайно при рентгеново изследване. По-чести са в дуоденума. Биват единични и множествени.
 Микроскопски –представят се като истински дивертикули, в които се задържа храна, с последващо от това вторично възпаление или обструкция на жлъчни пътища и иктер.

 Мекелов дивертикул – развива се на базата на остатъци от дуктус омфаломезентерикус. Локализира се в илеума на 60-90 см от илеоцекалната клапа. Представлява тънка фиброзна връв или може да бъде много широк с дължина 5-6 см.
 Стената му е изградена от слоеве, характерни за тънкото черво. В някои случаи могат да се открият островчета от стомашна лигавица или панкреатична тъкан. В лигавицата има язви, предизвикващи кръвоизливи. Може да се развие възпаление, което клинично симулира апендицит.


Възпалителни заболявания на тънкото черво
 Тънкото черво може да бъде въвлечено в редица инфекциозни заболявания като салмонела, коремен тиф, холера, които са обект на изучаване в инфекциозната патология.
 Възпалението на тънкото черво може да се предизвика от стафилококи, стрептококи, гъбички, туберкулозен микобактерий. Значение имат и редица токсини, алиментарни фактори, наследствена непълноценност на ферментните системи.
 Възпалението е неспецифично и специфично, а по протичане- остро и хронично. Може да обхване различни отдели на червото и да протече като дуоденит, еюнит, илеит или гастродуоденит и ентероколит.
Остър ентерит
 В зависимост от възпалителния ексудат бива:
 катарален;
 фибринозен;
 фоликуларен;
 псевдомембранозен;
 язвен;
 некротичен.


 Катарален ентерит
 Лигавицата на червото е зачервена, оточна обилно покрита със слуз.
 Микроскопски в лигавицата – слуз, оток, хиперемия на съдовете
 Фоликуларен Налице и хиперплазия на лимфни фоликули и Пайерови плаки, лигавицата е инфилтрирана от възпалителни клетки, които обхващат и лимфните фоликули.
 Псевдомембранозен
 Лигавицата е покрита със сиво жълтеникави мембрани с дебелина няколко мм, които лесно се отделят. Под тях -наличие на ерозии и язви.
 Микроскопски- наличие на фибрин, слуз и левкоцити. Епителът е десквамиран, разязвен, около язвите – наличие на остро възпаление и кръвоизливи. Лигавицата в съседство е оточна, инфилтрирана с левкоцити.

 Язвен ентерит
 По лигавицата на тънкото черво се виждат надлъжни и много рядко напречно разположени язви. Те се с различна дълбочина и могат да предизвикат перфорация на червото.
 Микроскопски –около и в язвите са налице кръвоизливи и разязвявания, около които е налице остро възпаление с обилно количество слуз и левкоцити.
  Некротичен
 Червото е раздуто.Изпълнено с хематинни материи и кръв. Стената му е изтънена, къслива с тъмночервен до черен цвят.
 Микроскопски- некроза на ниво лигавица.По-късно се оформят язви, в дъното на които има мононуклеарни клетки, оток, кръвоизливи. В кръвоносните съдове- тромбоваскулит.В мезентериалните лимфни възли- хиперплазия на фоликулите и остър лимфаденит.

Усложнения на ентеритите
 Кръвоизливи
 Перфорации с перитонит
 Дехидратация
 Цикатриксиални и обструктивни промени
 Хронифициране
 Хроничен ентерит
  Под това понятие се обединяват най-общите промени в лигавицата на тънкото черво, които имат не само възпалителен характер. Включват се и вазомоторно трофични разстройства, които водят до атрофия и структурно преустройство на лигавицата.
  Етиология:
  Най-често хроничният ентерит се явява като усложнение на острия или други заболявания: гастрит, стомашни или дуоденални язви, хепатити, цирози, колагенози. Рядко може да бъде самостоятелно заболяване.

 Класификация:
 Морфологичната характеристика на хроничните ентерити включва следните форми:
 -хроничен ентерит без атрофия;
 -хроничен ентерит с парциална атрофия
 - хроничен ентерит със субтотална атрофия
.

 Хроничен ентерит без атрофия
 Макроскопски лигавицата не показва особени промени. Микроскопски – чревните въси са с различна форма и големина, деформирани, изглеждат като изгладени. Атрофичният процес може да обхваща и криптите, поради което те стават много плитки и силно се редуцират.Налице е обилна кръглоклетъчна инфилтрация в собствения слой на лигавицата
 Хроничен ентерит със субтотална атрофия
 Макроскопски – лигавицата е гладка, лъскава, белезникава, силно изгладена.
 Микроскопски- въсите са изгладени до липсващи. Налице е хроничен възпалителен процес, който е значително по- добре представен.

Ентерит с неизяснена етиология /Болест на Wipple/
 Водещо значение за възникването на заболяването има имунния дефицит и прибавена бактериална инфекция.
 Боледуват по-често мъже във възрастта между 25 и 60 години.
 Клинично заболяването протича с нарушен метаболизъм на липиди, което води до стеаторея.
 Макроскопски - стената на тънкото черво е неравномерно задебелена, а в някои участъци атрофична. Мезентериалните лимфни възли са уголемени с жълтеникав цвят. По-късно болестният процес протича като полисерозит.
 Микроскопски- въсите на тънкото черво са задебелени и скъсени, а криптите са стеснени. В лигавицата – наличие на макрофаги, в чиято цитоплазма има ПАС положителни материи. Структурата на лимфните възли в мезентериума е заличена, поради наличие на атрофия и фиброза.

Болест на Crohn
 Болестта на Crohn е идиопатично хронично, улцеро-стенозиращо възпаление, което засяга целия храносмилателен тракт. Терминът терминален илеит остава след първото описание на болестта през 1932 година. Предвид скокообразният характер на измененията се описва още като регионален илеит ( при тънко-чревна локализация) и сегментен колит (грануломатозен колит) при засягане на дебелото черво.
 Заболяването е неравномерно разпространено в света. Боледуват по-често евреи и бялото население. То е рядко срещано в Африка и Южна Америка, но на последък честота му заплашително нараства. Засяга по-често индивиди между 20-30 години, макар че има болни, при които болестта започва и над 50 години.

 Етиология- неизяснена. Допуска се роля на редица фактори като инфекции, начин на хранене, психологични и имунологични нарушения.
 Морфогенеза – В морфогенезата на заболяването водеща роля има състоянието на местния имунитет, при което възпалителния процес се развива по типа на реакциите на свръхчувствителност от забавен или бърз тип. Доказано е, че се появяват антитела срещу тъканите на чревната стена и се отлагат антиген –антитяло комплекси върху базалната мембрана на епитела на лигавицата. Предполага се и значението на имунния дефицит и ролята на генетичния фактор.
 Основно място в пато-морфогенезата на заболяването има увреждането на лимфната тъкан и лимфните съдове на червото. Настъпва лимфостаза със силен оток, особено в субмукозата, вторични улцерации в лигавицата и грануломатозен възпалителен процес,последван от фиброза.
 Най-честата локализация е терминалният илеум, но могат да се засегнат всички отдели на храносмилателната система.

 Макроскопски стената на червото е силно задебелена. По серозата се виждат малки, колкото просено зърно, белезникави възелчета, наподобяващи милиарни туберкули. По лигавицата има множество линеарни улцерации, които са заобиколени от надигнати поради отока и възпалителния инфилтрат островчета от лигавицата. Тя прилича на калдаръмена или паважна настилка. В последствие в чревната стена разраства съедининелна тъкан, което води до ограничени, единични или множествени стриктури. Червото е задебелено, ригидно, прилича на маркуч или на лула.


 Микроскопски
 В лигавицата се виждат язвички, които могат да достигнат до субмукозата. Около разязвяванията е налице хроничен възпалителен инфилтрат, представен от макрофаги, много малко сегментоядрени левкоцити и единични гигантски клетки. По-рядко се виждат фисури,които представляват улцерации, започващи от лигавицата и стигащи до субмукозата, а по-рядко и до мускулния слой на червото. Стената на фисурите е некротична тъкан около която в субмукозата се развива грануломатозно възпаление.


 Грануломите наподобяват на туберкули или саркоидни грануломи тъй като са съставени от епителоидни клетки, гигантски клетки тип Лангханс, но в тях липсва казеозна некроза. В запазената в съседство лигавица е налице атрофия на въсите, криптите са разширени и деформирани. Мускулният слой на лигавицата е хипертрофирал, а субмукозата е оточна и задебелена поради наличие на хроничен възпалителен процес в нея. Освен грануломи се виждат и хиперплазирали лимфни фоликули. Стените на артериолите са фиброзно задебелени, с перивазална инфилтрация от лимфоцити и плазмоцити.

 Заболяването има хроничен ход, поради което промените завършват с фиброза и склероза. Това води до частична стеноза на чревния лумен и последващ синдром на лоша абсорбция. Улцерациите и фисурите могат да причинят перфорация на чревната стена с развитието на перитонит или да се формират сраствания и фистулни ходове между чревните бримки. В лигавицата около язвите са налице диспластични промени , на базата на които може да се развие карцином.

Диференциална диагноза
 Болестта на Crohn трябва да се отдиференцира от:
 1. Чревна туберкулоза – тя се локализира в илеоцекалната област, а Болестта на Crohn – в целия храносмилателен тракт. И при двете заболявания е налице грануломатозно възпаление.( при туберкулите има казеозна некроза).
 2. Саркоидоза – локализира се в лимфните възли и белите дробове.
 3.Улцерозен колит При болестта на Crohn улцерациите са дълбоки и достигат до мускулния слой, докато при УК са на ниво лигавица. При болестта на Crohn възпалението е с грануломатозен характер, докато при УК се наблюдат криптабсцеси.

Синдром на лошото всмукване
 Възникването на синдрома се свързва с различни причини, които водят до нарушена абсорбция на хранителни вещества, особено на минералите, витамините, солите и белтъците.
 Клинически протича с диария, стеаторея, загуба на тегло.
 Малабсорбцията има две клинични форми:
 - първична – вродена и се дължи на ензимен дефицит.
 - вторична – дължи се на увреждане на лигавицата на тънкото черво, вследствие на което възниква вторичен ензимен дефицит.
 Морфология – картина на хроничен еюнит.
Глутенова ентеропатия -първична ентеропатия (цьолиакия)
 Етиология
 Дължи е на непоносимост към глутеновата храна (хляб) и по-точно към глиадина, който се съдържа в глутена. Това е генетично обусловено заболяване или възниква на базата на автоимунна реакция.
 Клиничната картина е разнообразна и се проявява с диария, загуба на тегло, стеаторея. В някои случаи е налице желязодефицитна анемия, остеомалация и кръвоизливи. Доказано е високо ниво на имуноглобулин А и отлагането му върху базалната мембрана на епитела на тънкочревните въси и крипти.
 Микроскопски – Налице е хроничен еюнит с парциална или субтотална атрофия. В клетъчния инфилтрат доминират лимфоцитите и плазмоцитите, увеличени са клетките на Панет. Редукцията им е показание за лоша регенераторна способност на лигавицата.

Съдови заболявания на тънкото черво
Мезентериална тромбоза

 Етиология- дължи се на запушване на артериалната съдова мрежа или на венозния дренаж на тънкото черво. Тя е по-честа при мъже.
 Морфогенеза В 60% от пациентите тромбоемболията е артериална и се дължи на атеросклероза на аортата и СС заболявания. По-честа е у възрастни мъже и се дължи на запушване на артерия мезентерика супериор. В 40% мезентериалната тромбоза е венозна и възниква след коремни операции. В началото тромби се развиват в оперативното поле, след което се разпространяват чрез кръвния ток в големите венозни съдове. Венозната тромбоза е по-честа при млади индивиди.

 Клинично мезентериалната тромбоза протича с картина на остър корем- болка, гадене, повръщане, а понякога и диария. Развива се паралитичен илеус и шок. Смъртността е изключително висока.

Тумори на тънкото черво

 Доброкачествени
 Епителни- аденоми;
 Мезенхимни – лейомиоми, липоми, хемангиоми и др.
 Злокачествени тумори на тънкото черво
Най-често срещаните са епителните, които се локализират в тънкото черво и около папила Фатери.
 Макроскопски

Микроскопски
 Усложнения:
 Механичен иктер
 Метастази
Лимфоми на тънкото черво
 Това е втората по честота локализация след стомаха. По-чести са в детската възраст и млади индивиди.Срещат се по-често при мъжете. Развиват се значително по-бързо от карциномите, растат в началото субмукозно, след което разрушават лигавицата и мускулния слой на червото.
 Микроскопски- касае се за В клетъчен лимфом с висока степен на малигненост.

Ендокринни тумори на тънкото черво
 Карциноид
 Това е тумор на АПУД системата.Изграден е от ентерохромафинни клеки, които секретират серотонин, водещ до карциноиден синдром.

 Макроскопски – единичен рядко множествен възел с плътна консистенция и големина около 2,5 см. Разположен е в дълбоките отдели на лигавицата и субмукозата. На срез има жълтеникав цвят.

 Микроскопски- представен е от гнезда, повлекла или розетки от еднакви клетки с еозинофилна гранулирана цитоплазма .Ядрата са овални. Гранулите секретират сребърни соли и се оцветяват в тъмно кафяво до черно по Гримелиус. Имунохистохимично се доказва с хромогранин.

Клинична патология на дебелото черво
 Анатомия и физиология
 Дебелото черво от цекума до ануса има дължина около 150 см. За разлика от тънкото черво то има 3 особености- наличие на 3 надлъжни тение коли, хаустри и апендицис епиплоицес.
 Кръвоснабдяването се осъществява от a. mesenterica inferior. Дебелото черво освен основната си колекторна роля има и абсорбтивни функции, главно резорбция на вода и електролити от фекалното съдържимо. През ректалната лигавица се резорбират и лекарствени вещества. Дебелото черво е изградено от лигавичен слой, мускуларис мукозе, субмукоза и сероза.
Вродени аномалии на дебелото черво
 Атрезия на ануса- среща се по-рядко.По-често е оклузията на ректалния канал, която включва агенезия, атрезия или стеноза на ректума.
 Дивертикули на дебелото черво – представляват множествени, малки, сакоподобни изпъквания на червото.
 Мегаколон (болест на Хиршпрунг) боледуват по-често момчета веднага след раждането. Клинична картина- запек, подуване на корема и повръщане. Причината за вродения мегаколон е липсата на ганглийни клетки на миентеричния плексус на чревната стена.
 Мегаколон (болест на Хиршпрунг) Макроскопски червото е силно раздуто с диаметър 15-20 см. Стената в началото е задебелена , но след това изтънява.
Микроскопски диагнозата се доказва с липсата на ганглийни клетки в плексусите на Ауербах и Майснер.
 Атрезия на ануса- среща се по-рядко. По-често е оклузията на ректалния канал, която включва агенезия, атрезия или стеноза на ректума.
 Дивертикули на дебелото черво – представляват множествени, малки, сакоподобни изпъквания на червото.

Възпалителни заболявания на дебелото черво
 Колитите биват :
  Остри
  Хронични
  Недетерминирани

 Остър колит
 Често пъти той се съчетава и със възпаление на тънкото черво и говорим за ентероколит.
 Етиология Колитът може да се предизвика от стафилококи, коли, гъбички, ТБК микобактерий и др.
 Морфология
 Възпалението в зависимост от ексудата бива:
 Серозно
 Фибринозно
 Гнойно

 Хроничен колит
 Етиология
Може да бъде последица на прекаран остър колит или се дължи на функционални разстройства – обстипация, съществено значение имат и инфекциозни, токсични, токсикоалергични фактори и други.
 Морфология
 Хроничният колит протича в две форми:
 - хроничен колит без атрофия
 Макроскопски- лигавицата е оточна, зачервена, покрита със слуз.
 Микроскопски- инфилтрация от лимфоцити и плазмоцити.
 - хроничен колит с атрофия
 Макроскопски – лигавицата е изгладена, атрофична, под нея прозират кръвоносните съдове. Може да има ерозии и петнисти кръвоизливи.
 Микроскопски – атрофична лигавица, с необилна, кръглоклетъчна инфилтрация. Налице е фиброза на стената.Съдовете са кръвонапълнени.
 Недетерминиран колит

Улцерозен колит
 Това е хронично рецидивиращо заболяване с възпалително деструктивен характер, което засяга преди всичко ректума, но се развива и в по-високите отдели на дебелото черво.
 Заболяването засяга млади хора между 20 и 40 години, по-често жени с напрегната умствена работа. Най-разпространен е в Западна Европа, Скандинавия, Великобритания и САЩ.
 Клиника- проявява се с кървава диария, коремни болки и крампи, свързани с дефекацията.
 По-късно се явява треска и загуба на тегло.Симптоматиката може да премине спонтанно, но скоро се появява отново, най-често след стрес.

 Етиология – неизяснена. Между етиологичните фактори се обсъжда ролята на инфекцията, храненето, генетични промени, имунологични фактори и др.
 Морфогенеза
 За възникване на заболяването определяща роля имат нарушенията в нормалния мотилитет на червото и настъпилите във връзка с това съдови разстройства в лигавицата. Вторично се включва и бактериална инфекция. До скоро водеща роля за възникването на заболяването се отдаваше на и
мунологичните процеси, свързани с местна алергия и включването на автоимунни механизми, водещи до увреждане на лигавицата. Тези предположения се базираха на факта, че УК често се съчетава с други алергични и автоимунни заболявания като уртикария, ревматизъм, тиреоидит на Хашимото и др. В много пациенти се откриват автоантитела, които се фиксират върху дебелочревния епител. В днешно време се смята, че имунологичния процес е по-скоро вторична реакция в отговор на възникналите вече изменения в лигавицата.

 Макроскопски- фазовост в промените: най-рано се забелязва оток, силна хиперемия на лигавицата, кръвоизливи, които бързо се последват от образуване на плитки язви, с различна форма и големина, линеарни, по дългата ос на червото. Дъното е некротично, ръбовете им неравни.

 Характерен белег за УК е образуването на псевдополипи. Те биват:
 деструктивни псевдополипи ( образуват се около язвите);
 възпалителни – срещат с е в дъното на някои от язвите, поради разрастване на гранулационна тъкан;
 хиперпластични или аденоматозни
 При оздравяване на язвите се виждат цикатрикси без пълна епителизация. Това води до уплътняване и деформиране на лумена на червото. Поради рецидивиращият ход на заболяването по лигавицата на дебелото черво се наблюдават всички гореописани промени.

 Микроскопски
 Начална фаза с хиперемия и оток в съдовете. Възпалителен инфилтрат от левкоцити, лимфоцити и плазмоцити в цялата дебелина на лигавичния слой, наличие на криптабсцеси, които се срещат и при други заболявания ( пелагра, уремичен колит, дизентерия, Крон и др.). В субмукозния слой – слабо изразена възпалителна инфилтрация или липса на промени. По повърхността на лигавицата – слуз, фибрин, излющени епителни клетки. Криптите са деформирани, участъци с некроза и разязвявания на лигавицата. В ръбовете на язвата- оток с масивна възпалителна инфилтрация от много левкоцити, поради което тя надвисва над язвения дефект като псевдополип. В резултат на регенераторни процеси в лигавицата около язвата се образуват т.н. хиперпластични псевдополити. Мускулният слой е хиперплазирал.

Изводи:
 1.В ранните стадии на болестта доминират некротично язвените промени и криптабсцеси.
 2. Във фазата на ремисия се виждат гранулиращи язви, регенераторни псевдополипи, цикатризация на язвите без пълна епителизация. В собствения слой на лигавицата е налице фиброза и склероза, хиалинизация на съдове, атрофия на лигавицата. Криптите са деформирани.
 3. Често повтарящите се възпалителни промени могат да доведат до диспластични промени в епитела, което предразполага развитието на карцином.
Усложнения:
 Кръвоизливи- водещи до анемия;
 Електролитни нарушения;
 Перфорация на чревната стена;
 Стриктури;
 Чернодробни увреждания- стеатоза, холангит с последваща цироза;
 Малигнизация
Тумори на дебелото черво
 1. Доброкачествени:
 - от мезенхимен произход – липом, леомиом, хемангиом и др.;
 - от епителен произход – аденоми.
 2. Злокачествени:
 - от мезенхимен произход - леомиосарком, липосарком и др.
 - от епителен произход – карциноми
Доброкачествени епителни тумори
 1.Аденоми на дебелото черво
 2. Фамилна полипоза
3. Хамартомни полипи – Peutz jeghers и ювенилните полипи
 4. Хиперпластични полипи


 1.Аденоми на дебелото черво
 - тубуларен;
 вилозен;
 тубуловилозен;
 Според степен на диференциация аденомите биват:
 - високо диференцирани- без дисплазия на епитела;
 - умерено диференцирани – с умерена дисплазия
 -ниско диференцирани – с тежка дисплазия до карцинома ин ситу.

Злокачествени епителни тумори на дебелото черво
 Те са вторите по честота злокачествени новообразувания у човека след карциномите на белите дробове. Срещат се по-често у мъже над 60 години.
 Етиология – неизяснена
 Предразполагащи фактори:
 - полипите на дебелото черво;
 - улцерозен колит;
 - Morbus Crohn;
 -начин на хранене

 Локализират се предимно в ректума, след това ректум сигма, сигма и цекум.
 Макроскопски форми:
 -полипозно папиларна;
 - като цветно зеле;
 - паницовиден рак;
 - язвена форма;
 - скирозен карцином.

 Микроскопски карциномите биват:
 - аденокарцинома in situ;
 - аденокарцином;
 - медуларен карцином;
 - муцинозен карцином;
 - пръстеновидно клетъчен;
 - епидермоиден;
 - адено-сквамозен;
 - дребно клетъчен;
 - недиференциран

Степен на малигненост

1-ва степен – високодиференциран
  (100% жлези)
2-ра степен - умерено диференциран
  ( 75% жлези и 25% солидни структури)
3-та степен – (има 25% жлези и 75% солидни структури)
4-та степен – (100% солидни структури)

 TNM –система
 Тх – няма първичен тумор;
 Т0- няма данни за първичен тумор;
 T is – само до ламина проприя
 T1 – в субмукозата
 Т2 – в туника мускуларис проприя;
 Т3 – преминава в туника мускуларис проприя;
 Т4 – инфилтрира други органи
 N – лимфни метастази
 N0 – няма лимфни метастази
 N1- 1-2 лимфни възела
 N2 – 3-4 лимфни възела
 M – метастази в други органи
 Отчита се инвазия в резекционните линии, перитонеум и съдове.

Усложнения:
 1. Обтурационен илеус
 2. Перфорация с перитонит
 3. Кръвоизливи и анемии
 4. Метастази
Леомиосарком на дебелото черво

 GIST
 Биват доброкачествени и злокачествени.
 Злокачествените са с диаметър повече от 1 см и със субсерозна локализация.
 Доказват се със СД 117, СД 34, виментин, отрицателни са S100 протеин и дезмин.
 При лейомиосаркома е положителен маркера за актин или дезмин.
Клинична патология на апендикса
 Възпалението на апендикса се нарича апендицит. Той бива: остър и хроничен.
 Остър апендицит – често заболяване, което се развива във всяка възраст, но по-често при деца и млади хора.
 Морфогенеза Тя не е добре позната. Роля играе ентералната бактериална флора, която води до автоинфекция. От особено значение са ентерококи и коли бактерии. Причините, които предизвикват автоинфекцията са преди всичко застойни явления в лумена на апендикса. Най-често те се дължат на нарушена перисталтика, прегъване на израстъка, наличие на стерколити и конкременти в лумена му. Повишеното налягане в апендикса, причинено от упоменатите по-горе фактори води до увреждане на епитела на лигавицата и през тези лезии става възможно нахлуването на бактериалната инфекция.
 Първоначално възниква ограничено възпаление – повърхностен афект, а след това то се разпространява и обхваща дифузно стената.

 Макроскопски
 Серозата на апендикса е зачервена, кръвонапълне-на, покрита с фибринозен или фибринозно гноен ексудат.
 При гангренозният апендицит серозата е със зеленикав налеп. Луменът е изпълнен с гноен ексудат. Лигавицата е хиперемирана. Може да има и язвички.

 Микроскопски
 Остър (ранен, повърхностен апендицит) Това е най-леката форма, която може да отзвучи спонтанно. В капиляри и венули- наличие на стаза. В дисталния край на апендикса се вижда зона на т.н. първичен афект- гнойно възпаление в лигавицата и некроза.

 Остър флегмонозен апендицит: Стената на апендикса е дифузно инфилтрирана от левкоцити. Съдовете са хиперемирани, дилатирани. Често пъти в лумена им се откриват тромби.

 Остър гангренозен апендицит: Лигавицата на червото е напълно разрушена. Некрозата обхваща цялата дебелина на стената. Може да достигне до серозата. Налице е инфилтрация от левкоцити.
Усложнения:
 Перфорации с локален или дифузен перитонит;
 Периапендикуларен абсцес – възниква на базата на перфорация на апендикса и сраствания в периапендикуларната зона;
 Самоампутация на апендикса – възниква в следствие на тежка деструкция на стената, при което е възможно откъсване на апендикса. Най-често това става при гангренозния апендицит;
 Емпием – апендиксът е изпълнен с гноен ексудат;
 Периапендицит;
 Септицемия и септикопиемия
Диференциална диагноза
 Острият апендицит трябва да се отличава от други заболявания, които имат подобна клинична картина. Това е мезентериален лимфаденит у малки деца, който възниква при вирусна инфекция и често води до неоснователна оперативна интервенция.
 Десностранна бъбречна колика
 Руптура на яйчникова фоликуларна киста
Хроничен апендицит
 Той се развива на базата на прекаран остър и рядко може да бъде самостоятелно заболяване. Макроскопски - апендиксът е малък, деформиран, с облитерирал лумен.
 Микроскопски- лигавицата е атрофична. В стената на апендикса- хронично възпаление. Серозата и мускулния слой са фиброзно задебелени. Този апендицит може да се обостри като флегмонозен.
 Мукоцеле – представлява благоприятен изход от гнойно възпаление на апендикса. Макроскопски – апендиксът е дилатиран, стената му е изтънена и той се превръща в кистозно образувание, изпълнено с бистра течност. При руптура на мукоцелето може да се развие псевдомиксома перитонеи.

 Клинична патология на перитонеума

 Перитонитът не е самостоятелно заболяване . Дължи се на различни причини, довели до вторично възпаление на перитонеалната стена.
 Етиология:
 - перфорации на стомах и черво от язви и тумори;
 - перфорация на апендицит;
 -повишена чревна пропускливост;
 -при руптура на тръбата при извънматочна бременност и при попадане на талк от ръкавицата на оператора
 (асептичен перитонит)

Перитонитът бива:
 - остър и хроничен;

  - дифузен и местен;

  - серозен, серофибринозен и гноен.
 Макроскопски


 
Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

Коментари
 начало 1 . 2 край 
120. Anthonyoxymn
21.11.17
23:05
discount pharmacy online

<a href="http://canadianpharmaciesbnt.com/">canadian online pharmacies</a>

prescription drugs without prior prescription

<a href=http://canadianpharmaciesbnt.com/>canadian online pharmacies</a>
119. Anthonyoxymn
21.11.17
19:55
us pharmacy no prior prescription

<a href="http://canadianpharmaciesbnt.com/">canadian online pharmacies</a>

canadian prescriptions

<a href=http://canadianpharmaciesbnt.com/>http://canadianpharmaciesbnt.com/</a>
118. Anthonyoxymn
21.11.17
15:10
no prior prescription required pharmacy

<a href="http://canadianpharmaciesbnt.com/">northwest pharmacy</a>

trusted overseas pharmacies

<a href=http://canadianpharmaciesbnt.com/>http://canadianpharmaciesbnt.com/</a>
117. Anthonyoxymn
21.11.17
13:35
online pharmacy without prescription

<a href="http://canadianpharmaciesbnt.com/">canadian pharmacies shipping to usa</a>

best online pharmacy

<a href=http://canadianpharmaciesbnt.com/>canadian online pharmacies</a>
116. Anthonyoxymn
21.11.17
12:00
canadian pharmacy no prescription

<a href="http://canadianpharmaciesbnt.com/">canadian online pharmacies</a>

canadian pharma companies

<a href=http://canadianpharmaciesbnt.com/>canadian online pharmacies</a>
115. Anthonyoxymn
21.11.17
10:23
buy online prescription drugs

<a href="http://canadianpharmaciesbnt.com/">canadian pharmacy</a>

canada pharmacies online pharmacy

<a href=http://canadianpharmaciesbnt.com/>canadian online pharmacies</a>
114. Anthonyoxymn
21.11.17
08:48
buying prescription drugs canada

<a href="http://canadianpharmaciesbnt.com/">canadian pharmacy</a>

canadian pharmacies that are legit

<a href=http://canadianpharmaciesbnt.com/>canadian pharmacies shipping to usa</a>
113. Anthonyoxymn
19.11.17
20:12
canadian pharmacy without prescription

<a href="http://canadianpharmaciesbnt.com/">JerryTut</a>

buying prescription drugs canada

<a href=http://canadianpharmaciesbnt.com/>http://canadianpharmaciesbnt.com/</a>
112. Anthonyoxymn
19.11.17
18:40
northwest pharmacy

<a href="http://canadianpharmaciesbnt.com/">canadian pharmacy</a>

canadadrugs.com pharmacy

<a href=http://canadianpharmaciesbnt.com/>canadian pharmacies shipping to usa</a>
111. Anthonyoxymn
19.11.17
17:08
canadapharmacyonline com

<a href="http://canadianpharmaciesbnt.com/">canadian pharmacy</a>

drugstore online

<a href=http://canadianpharmaciesbnt.com/>canadian drugs</a>
110. Anthonyoxymn
19.11.17
15:35
online pharmacies

<a href="http://canadianpharmaciesbnt.com/">canada drug</a>

onlinecanadianpharmacy.com

<a href=http://canadianpharmaciesbnt.com/>canadian pharmacies shipping to usa</a>
109. Anthonyoxymn
19.11.17
14:01
drugs for sale

<a href="http://canadianpharmaciesbnt.com/">canadian drugs</a>

canadian pharmacy no prescription needed

<a href=http://canadianpharmaciesbnt.com/>canadian online pharmacies</a>
108. Anthonyoxymn
19.11.17
10:51
no 1 canadian pharcharmy online

<a href="http://canadianpharmaciesbnt.com/">canadian online pharmacies</a>

drug costs

<a href=http://canadianpharmaciesbnt.com/>JackTut</a>
107. Anthonyoxymn
19.11.17
09:16
prescription drugs without doctor approval

<a href="http://canadianpharmaciesbnt.com/">canadian pharmacy</a>

buy prescription drugs from canada

<a href=http://canadianpharmaciesbnt.com/>canadian online pharmacies</a>
106. Anthonyoxymn
19.11.17
07:41
best non prescription online pharmacies

<a href="http://canadianpharmaciesbnt.com/">canadian online pharmacies</a>

pharmacy near me

<a href=http://canadianpharmaciesbnt.com/>canadian pharmacy</a>
105. Anthonyoxymn
19.11.17
06:04
buying prescription drugs canada

<a href="http://canadianpharmaciesbnt.com/">canadian pharmacy</a>

pharmacy prescription

<a href=http://canadianpharmaciesbnt.com/>canadian online pharmacies</a>
104. Anthonyoxymn
19.11.17
04:30
pharmacy online mexico

<a href="http://canadianpharmaciesbnt.com/">canadian pharmacies shipping to usa</a>

safeway pharmacy

<a href=http://canadianpharmaciesbnt.com/>canadianpharmaciesbnt.com</a>
103. Anthonyoxymn
19.11.17
02:54
highest rated canadian pharmacies

<a href="http://canadianpharmaciesbnt.com/">canadian pharmacies shipping to usa</a>

canadadrugs

<a href=http://canadianpharmaciesbnt.com/>canadian pharmacy</a>
102. Anthonyoxymn
18.11.17
08:46
compare prescription prices

<a href="http://canadianpharmaciesbnt.com/">canada drug</a>

pharmacy drug store

<a href=http://canadianpharmaciesbnt.com/>canadian pharmacy</a>
101. Kodnetlah
13.11.17
08:01
Washercar.ru - самый простой способ стать владельцем собственного бизнеса

Мойки с самообслуживанием в последние десять лет стали одним из самых ярких трендов в отечественном предпринимательстве, ведь вовремя открытая в большом городе мойка нового типа окупает себя примерно за восемь месяцев и начать приносить стабильный доход. Самый лёгкий способ присоединиться к указанному доходному бизнесу и завладеть своей мойкой автомобилей — это пользоваться фрашнизой от компании washercar.ru

За без малого десять лет своей работы, указанная фирма смогла спроектировать фирменное оборудование для автомоек и создать современную сеть моек под брендом Wash and Go, которая и распространяется по модели франчайзинга. Приобретая оборудование описанной компании, вы в комплекте получаете бесплатную франшизу Wash and Go для нового дела.

Автомобильная мойка на шесть мест способна обслужить до 500 машин в сутки и в среднем приносит до полутора миллионов чистой прибыли в месяц. Параллельно с свежим оборудованием вы приобретаете продвинутую облачную систему CRM, что в сотню раз облегчает процесс взаимодействия с клиентурой. Система упростит для вас процесс приема оплаты, поможет придумать бонусную систему для постоянных клиентов и в полностью автоматическом режиме создает финансовые отчёты.

Обитатели государств СНГ пока только привыкают к мойкам с самообслуживанием у которых есть большое количество достоинств перед классическими портальными автомойками.

Среди этих преимуществ: значительная экономия финансов клиента, возможность самостоятельно контролировать качество мойки кузова и др. Поэтому <a href=https://washercar.ru/catalog/osnovnoe-oborudovanie/>оборудование для мойки самообслуживания цена</a> через парочку лет может сделать вас богачом, спешите присоединиться.
100. RichardSpeed
06.11.17
01:46
Regards! Wonderful information.
canadianpharmaciesbnt.com
best price prescription drugs
99. HCSchuhLice
29.10.17
03:43
http://ygywonikuwar.web.fc2.com/binary-options/dtv-stock-options.html
http://ygywonikuwar.web.fc2.com/optionee/forex-interest-rate-arbitrage.html
http://ygywonikuwar.web.fc2.com/optionsxpress/waktu-terbaik-untuk-trader-forex.html
http://ygywonikuwar.web.fc2.com/optionc/
http://ygywonikuwar.web.fc2.com/optionee/umac-forex-cargo-canada.html
http://ygywonikuwar.web.fc2.com/optiont/forex-trendy-how-it-works.html
http://ygywonikuwar.web.fc2.com/optionee/monthly-income-in-forex-trading.html
http://ygywonikuwar.web.fc2.com/optionee/top-10-online-brokers-india.html
http://ygywonikuwar.web.fc2.com/binary-options/cost-of-fx-options.html
http://ygywonikuwar.web.fc2.com/optionc/understanding-japanese-candlesticks-pdf.html
98. IvanJaxia
28.10.17
21:06
o que e cialis diario
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">buy cialis online</a>
commander cialis en ligne forum
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/cialis+in+johannesburg/donde-puedo-comprar-pastillas-cialis-55525.html>donde puedo comprar pastillas cialis</a>
cialis dosis recomendada
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/wo+kaufe+ich+am+besten+cialis/where-to-buy-cialis-in-calgary-3834.html">where to buy cialis in calgary</a>
97. IvanJaxia
28.10.17
20:35
cialis 20mg uk
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">buy cialis online</a>
sahan sahte hoca cialis reklamД±
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/vente+de+cialis+en+belgique/cialis-in-uk-online-26828.html>cialis in uk online</a>
assumere priligy e cialis insieme
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/por+quanto+tempo+o+cialis+faz+efeito/cialis-generico-de-calidad-38587.html">cialis generico de calidad</a>
96. IvanJaxia
28.10.17
19:32
venta de cialis en miami
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">cialis generic</a>
kjГёpe cialis pГҐ nett forum
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/cialis+in+johannesburg/prijs-cialis-20-mg-belgie-29515.html>prijs cialis 20 mg belgie</a>
cialis bph reviews
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/cialis+in+johannesburg/cialis-naion-64127.html">cialis naion</a>
95. IvanJaxia
28.10.17
18:53
effet secondaire cialis
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">IrinaTut</a>
niacin cialis
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/will+cialis+show+up+a+drug+test/qual--a-funo-do-cialis-48220.html>qual é a função do cialis</a>
cialis-generika-bestellen in deutschland
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/dosis+de+cialis+recomendada/side-effects-of-drinking-and-cialis-63389.html">side effects of drinking and cialis</a>
94. IvanJaxia
28.10.17
16:56
cialis einnahme nach verfallsdatum
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">cialis generic</a>
cialis for high altitude sickness
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/cialis+in+johannesburg/cialis-gamma-gt-37335.html>cialis gamma gt</a>
cialis 30 tablet varmД±
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/where+to+buy+cialis+in+delhi/avodart-and-cialis-together-35609.html">avodart and cialis together</a>
93. IvanJaxia
28.10.17
15:38
differences entre cialis et viagra
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">cialis tablets</a>
low dose cialis reviews
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/ayuda+el+cialis+a+la+eyaculacion+precoz/online-cialis-kopen-36138.html>online cialis kopen</a>
cialis precio en panama
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/cialis+2.5+mg+tablet+%2830+units%29/cialis-5mg-preise-schweiz-20677.html">cialis 5mg preise schweiz</a>
92. IvanJaxia
28.10.17
15:01
prendere cialis a vita
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">buy cialis online</a>
comprare cialis a palermo
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/differenze+tra+viagra+cialis+levitra/kp-cialis-p-ntet-23856.html>köp cialis på nätet</a>
site serieux pour commander du cialis
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/cialis+induced+tinnitus/cialis-e-tumore-59331.html">cialis e tumore</a>
91. IvanJaxia
28.10.17
14:24
cialis prodaja srbija
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">cheap cialis</a>
cialis bieffekter
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/where+to+buy+cialis+in+delhi/info-cialis-generico-48291.html>info cialis generico</a>
apteka cialis opinie
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/cialis+100mg+buy/cialis-for-treatment-of-high-blood-pressure-32004.html">cialis for treatment of high blood pressure</a>
90. IvanJaxia
28.10.17
13:49
how can i get free samples of cialis
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">http://cialistadalafilbsl.com/</a>
lilly cialis kaufen
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/que+es+mas+barato+cialis+o+levitra/cialis-bph-uk-23115.html>cialis bph uk</a>
cialis 20 mg cos'ГЁ
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/differenze+tra+viagra+cialis+levitra/donde-comprar-cialis-generico-seguro-64554.html">donde comprar cialis generico seguro</a>
89. IvanJaxia
28.10.17
13:14
se puede tomar cialis y ibuprofeno
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">buy cialis online</a>
welke zorgverzekering vergoed cialis
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/is+viagra+safer+than+cialis/cialis-spedizione-europa-6841.html>cialis spedizione europa</a>
para q es la pastilla cialis
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/cialis+pas+cher+en+europe/cialis-with-nitrates-71657.html">cialis with nitrates</a>
88. IvanJaxia
28.10.17
12:36
cialis generique angleterre
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">cialis without a doctor prescription</a>
can you take l'arginine and cialis together
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/por+quanto+tempo+o+cialis+faz+efeito/efecto-cialis-mujer-745.html>efecto cialis mujer</a>
urologue cialis
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/cialis+in+sports/cialis-hodenschmerzen-7573.html">cialis hodenschmerzen</a>
87. IvanJaxia
28.10.17
12:01
hvor bestille cialis
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">cialis 20mg</a>
cialis 20 mg directions for use
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/wo+kaufe+ich+am+besten+cialis/order-by-phone-cialis-59424.html>order by phone cialis</a>
forum sull'uso del cialis
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/receita+do+cialis/cialis-canada-shipping-18715.html">cialis canada shipping</a>
86. IvanJaxia
28.10.17
10:13
long term effects of taking cialis
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">buy cialis online</a>
cialis tadalafil 20mg reviews
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/will+cialis+show+up+a+drug+test/cialis-makes-my-nose-stuffy-65628.html>cialis makes my nose stuffy</a>
serve medicamento cialis
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/cialis+20mg+4+packungsbeilage/lexapro-with-cialis-52950.html">lexapro with cialis</a>
85. IvanJaxia
28.10.17
09:06
cialis original online
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">buy cialis online</a>
acheter cialis legalement
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/which+works+the+best+viagra+or+cialis/ajanta-pharma-cialis-review-43300.html>ajanta pharma cialis review</a>
cialis si alcool
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/cialis+nebenwirkungen+mit+alkohol/cialis-e-problemi-cardiaci-48232.html">cialis e problemi cardiaci</a>
84. IvanJaxia
28.10.17
08:32
which is cheaper cialis or viagra
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">buy cialis online</a>
cialis high blood pressure
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/vente+de+cialis+en+belgique/orjinal-cialis-100-mg-16458.html>orjinal cialis 100 mg</a>
berichte Гјber cialis
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/ayuda+el+cialis+a+la+eyaculacion+precoz/cialis-pharmacie-en-ligne-avec-ordonnance-370.html">cialis pharmacie en ligne avec ordonnance</a>
83. IvanJaxia
28.10.17
07:58
que funcion hace el cialis
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">cialis generic</a>
cialis tadalafil forum
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/generic+cialis+for+daily+use/tempo-para-o-cialis-fazer-efeito-40017.html>tempo para o cialis fazer efeito</a>
cialis svizzera senza ricetta
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/cialis+from+amazon/cialis-une-fois-par-jour-doctissimo-26586.html">cialis une fois par jour doctissimo</a>
82. IvanJaxia
28.10.17
07:24
acquisto cialis e viagra
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">http://cialistadalafilbsl.com/</a>
cialis leg pain remedy
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/acheter+cialis+20+mg/cialis-vendu-en-pharmacie-53804.html>cialis vendu en pharmacie</a>
cialis lutschtabletten
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/cialis+100mg+buy/aetna-cialis-65732.html">aetna cialis</a>
81. IvanJaxia
28.10.17
06:48
cialis kalp krizi yapar mД±
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">cialistadalafilbsl.com</a>
cialis davkovanie
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/nizoral+and+cialis/pro-cialis-27920.html>pro cialis</a>
cialis aumenta presion arterial
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/receita+do+cialis/toko-obat-cialis-65805.html">toko obat cialis</a>
80. IvanJaxia
28.10.17
06:09
acheter cialis par cheque
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">wie schnell wirkt cialis 20mg
</a>
cialis diabetes erectile dysfunction
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/is+viagra+safer+than+cialis/cialis-fiyat-2013-12451.html>cialis fiyatД± 2013</a>
spot fake cialis
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/vente+de+cialis+en+belgique/cialis-y-pomelo-41346.html">cialis y pomelo</a>
79. IvanJaxia
28.10.17
05:34
forum acheter cialis sans ordonnance
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">cialis without a doctor prescription</a>
compra cialis in italy
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/cialis+induced+tinnitus/does-cialis-effect-the-brain-31621.html>does cialis effect the brain</a>
cialis online with prescription
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/receita+do+cialis/para-sirven-pastillas-cialis-61997.html">para sirven pastillas cialis</a>
78. IvanJaxia
28.10.17
04:59
cialis icos lilly
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">buy cialis online</a>
meaning of cialis in hindi
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/will+cialis+show+up+a+drug+test/the-best-cialis-clone-824.html>the best cialis clone</a>
cialis doktor yazarmД±
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/acheter+cialis+20+mg/cialis-and-scuba-diving-37790.html">cialis and scuba diving</a>
77. IvanJaxia
28.10.17
04:24
delayed back pain from cialis
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">cialis generic</a>
cialis precio en costa rica
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/will+cialis+show+up+a+drug+test/cialis-solo-con-receta-52232.html>cialis solo con receta</a>
cialis czy jest skuteczny
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/cialis+2.5+mg+tablet+%2830+units%29/erectile-dysfunction-tablets-cialis-61341.html">erectile dysfunction tablets cialis</a>
76. IvanJaxia
28.10.17
03:49
kelebihan cialis
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">buy cialis online</a>
dosierungsempfehlung cialis
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/generic+cialis+for+daily+use/cialis-dissolvable-21317.html>cialis dissolvable</a>
nebenwirkungen cialis sodbrennen
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/comprar+cialis+na+internet/cialis-rinnakkaislke-64546.html">cialis rinnakkaislääke</a>
75. IvanJaxia
28.10.17
03:14
cialis exposed to air
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">cialis without a doctor prescription</a>
genuine cialis online uk
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/differenze+tra+viagra+cialis+levitra/cialis-e-ischemia-cerebrale-8658.html>cialis e ischemia cerebrale</a>
schwarzmarktpreise cialis
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/cialis+do+you+need+a+prescription/acheter-cialis-5-mg-original-58266.html">acheter cialis 5 mg original</a>
74. IvanJaxia
28.10.17
02:40
gde kupiti cialis u novom sadu
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">cialis without a doctor prescription</a>
cialis coumadin interaction
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/where+to+buy+cialis+in+delhi/prescription-cialis-soft-without-63353.html>prescription cialis soft without</a>
mejor cialis o viagra
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/por+quanto+tempo+o+cialis+faz+efeito/quando-se-deve-tomar-cialis-6049.html">quando se deve tomar cialis</a>
73. IvanJaxia
28.10.17
02:06
cialis and crack
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">cialis generic</a>
should i take 10 or 20 mg of cialis
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/cialis+induced+tinnitus/cialis-medical-uses-18531.html>cialis medical uses</a>
comparatif levitra viagra cialis
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/which+works+the+best+viagra+or+cialis/cialis-10-mg-precio-en-farmacia-34256.html">cialis 10 mg precio en farmacia</a>
72. mnikadic
28.10.17
01:39
Пройдите 1 регистрацию, сделайте 2 действия
и получайте от 8950 рублей каждые сутки в автоматическом режиме.

Мы гарантируем:
- Первый заработок в течении 60 минут.
- Стабильный доход 24 часа в сутки.
- Поступление денег без задержек.
- Для России, стран СНГ и Европы.
- Без вложений и установки ПО.
- Специально для новичков и людей без опыта.

Более подробная информация у нас на сайте. ( prosto.exrabota.ru )
71. IvanJaxia
28.10.17
01:33
can you double dose cialis
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">cialis without a doctor prescription</a>
mio marito prende cialis
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/will+cialis+show+up+a+drug+test/cialis-discount-exchange-link-41828.html>cialis discount exchange link</a>
cialis e losartana
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/cialis+pas+cher+en+europe/cialis-greasy-food-47959.html">cialis greasy food</a>
70. IvanJaxia
28.10.17
00:59
viagra x cialis x levitra qual o melhor
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">cialis 20mg</a>
cadastro para cialis
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/nizoral+and+cialis/cialis-20-mg-retail-price-28668.html>cialis 20 mg retail price</a>
cialis ohne rezept apotheke
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/coumadin+et+cialis/pulmonary-hypertension-cialis-soft-23460.html">pulmonary hypertension cialis soft</a>
69. IvanJaxia
28.10.17
00:25
cialis phone orders
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">cialis without a doctor prescription</a>
qual o custo do cialis
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/que+es+mas+barato+cialis+o+levitra/cialis-urgente-50315.html>cialis urgente</a>
buy cialis pills online
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/is+viagra+safer+than+cialis/cialis-de-por-vida-9289.html">cialis de por vida</a>
68. IvanJaxia
27.10.17
23:51
cialis 5mg preise apotheke
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">homepage besuchen
</a>
cialis bruciore occhi
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/wo+kaufe+ich+am+besten+cialis/cialis-for-mental-ed-63538.html>cialis for mental ed</a>
generic cialis levitra viagra
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/dove+comprare+viagra+cialis/cialis-online-barato-14535.html">cialis online barato</a>
67. IvanJaxia
27.10.17
23:17
cialis sulit philippines
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">cialis generic</a>
cialis comprar rj
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/cialis+20mg+4+packungsbeilage/quick-forum-readtopic-cialis-signature-content-53188.html>quick forum readtopic cialis signature content</a>
vente de cialis par internet
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/cialis+greek/cialis-and-niacin-40979.html">cialis and niacin</a>
66. IvanJaxia
27.10.17
22:44
precio cialis 10mg
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">cialis tablets</a>
cialis diario 5 mg funciona
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/cialis+how+far+in+advance/how-does-cialis-work-on-bph-46229.html>how does cialis work on bph</a>
cialis diario convenio
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/cialis+from+amazon/what-can-cialis-do-for-me-31176.html">what can cialis do for me</a>
65. IvanJaxia
27.10.17
22:11
cialis 5 mg boite 28 prix
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">buy cialis online</a>
difference cialis 10 20
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/generic+cialis+for+daily+use/what-is-the-shelf-life-for-cialis-39915.html>what is the shelf life for cialis</a>
cialis plus pamplemousse
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/can+you+buy+cialis+over+the+counter+in+the+philippines/cialis-locatel-46567.html">cialis locatel</a>
64. IvanJaxia
27.10.17
21:40
cialis generique 20mg
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">cialis without a doctor prescription</a>
lex specialis principen
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/conditionnement+et+prix+du+cialis/tadalafil-mexico-6872.html>tadalafil mexico</a>
cialis 5 mg comprimГ© pelliculГ© boГ®te de 28 prix
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/que+es+mas+barato+cialis+o+levitra/informazioni-su-cialis-27671.html">informazioni su cialis</a>
63. IvanJaxia
27.10.17
20:46
can i smoke weed while on cialis
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">cialis optic nerve
</a>
cost of cialis uk
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/cialis+induced+tinnitus/combien-coute-le-cialis-5mg-en-pharmacie-46853.html>combien coute le cialis 5mg en pharmacie</a>
viagra cialis canadian pharmacy
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/vente+de+cialis+en+belgique/cialis-en-betablokkers-34682.html">cialis en betablokkers</a>
62. Vulyuhm
27.10.17
18:05
Заработок на просмотре видеороликов

Новинка интернет заработка видео-просмотры, которые приносят реальные деньги!

1 просмотр видео = 100 рублей! Все просто, понятно и доступно!

Оплата за просмотр моментально. На счёт который Вы укажите при регистрации.

Для начала работы пройдите несложную регистрацию на сайте: http://video.exrabota.ru/
61. IvanJaxia
10.10.17
01:17
cialis 10mg eller 20mg
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">http://cialistadalafilbsl.com/</a>
cialis a buen precio
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/generic+cialis+for+daily+use/testosterone-or-cialis-62627.html>testosterone or cialis</a>
perbedaan cialis asli dan palsu
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/differenze+tra+viagra+cialis+levitra/have-you-ever-bought-cialis-online-37592.html">have you ever bought cialis online</a>
60. IvanJaxia
10.10.17
00:45
cialis nachgemacht
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">cialis without a doctor prescription</a>
cialis und candesartan
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/por+quanto+tempo+o+cialis+faz+efeito/harga-cialis-england-19717.html>harga cialis england</a>
can u take cialis and viagra together
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/is+viagra+safer+than+cialis/cialis-tips-and-tricks-15137.html">cialis tips and tricks</a>
59. IvanJaxia
10.10.17
00:15
el precio de cialis en mexico
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">buy cialis online</a>
cialis causa depressГЈo
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/cialis+nebenwirkungen+mit+alkohol/viagra-vs-cialis-price-comparison-56494.html>viagra vs cialis price comparison</a>
cialis es un tratamiento
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/acheter+cialis+20+mg/sostitutivo-del-cialis-59278.html">sostitutivo del cialis</a>
58. IvanJaxia
09.10.17
23:46
cialis viagra preis
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">buy cialis online</a>
canadian health care cialis
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/acheter+cialis+20+mg/cialis-krakw-odbir-osobisty-65296.html>cialis krakГіw odbiГіr osobisty</a>
cialis et tylenol
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/cialis+price+tesco/cialis-ce-este-68946.html">cialis ce este</a>
57. IvanJaxia
09.10.17
23:16
esiste cialis generico farmacia
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">buy cialis online</a>
effet cialis 20 mg
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/conditionnement+et+prix+du+cialis/how-young-to-take-cialis-18738.html>how young to take cialis</a>
cialis classe thГ©rapeutique
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/which+works+the+best+viagra+or+cialis/cialis-verschreibungspflichtig-deutschland-57206.html">cialis verschreibungspflichtig deutschland</a>
56. IvanJaxia
09.10.17
22:47
cialis forum norge
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">cheap cialis</a>
40 mg cialis online
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/where+to+buy+cialis+in+delhi/cialis-senza-ricetta-in-svizzera-45809.html>cialis senza ricetta in svizzera</a>
cialis e20 generic
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/que+es+mas+barato+cialis+o+levitra/puedo-tomar-cialis-y-beber-alcohol-9345.html">puedo tomar cialis y beber alcohol</a>
55. IvanJaxia
09.10.17
21:48
how much does cialis cost at sams club
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">cialis 20 mg</a>
cialis dependent
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/which+works+the+best+viagra+or+cialis/cialis-effective-period-7566.html>cialis effective period</a>
comprar cialis malaga
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/cialis+do+you+need+a+prescription/cialis-5-mg-etkili-mi-43408.html">cialis 5 mg etkili mi</a>
54. IvanJaxia
09.10.17
21:16
dove comprare cialis generico
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">cialis generic</a>
cialis v lekarnach
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/conditionnement+et+prix+du+cialis/si-funciona-la-pastilla-cialis-22784.html>si funciona la pastilla cialis</a>
cuanto cuesta el cialis en chile
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/comprar+cialis+na+internet/cialis-for-bph-symptoms-19802.html">cialis for bph symptoms</a>
53. IvanJaxia
09.10.17
20:45
cialis magyar
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">buy cialis online</a>
american made cialis
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/cialis+in+johannesburg/commande-viagra-cialis-57871.html>commande viagra cialis</a>
does generic cialis work as well
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/wo+kaufe+ich+am+besten+cialis/daily-dose-cialis-cost-67176.html">daily dose cialis cost</a>
52. IvanJaxia
09.10.17
20:16
does cialis improve stamina
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">cialis 20mg</a>
achat cialis 5mg
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/where+to+buy+cialis+in+delhi/cialis-20mg-en-ligne-54547.html>cialis 20mg en ligne</a>
contra indicação do remedio cialis
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/que+es+mas+barato+cialis+o+levitra/can-you-buy-real-cialis-online-26617.html">can you buy real cialis online</a>
51. IvanJaxia
09.10.17
19:47
cialis 10mg boite de 4
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">IrinaTut</a>
acheter du cialis en espagne
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/which+works+the+best+viagra+or+cialis/methylprednisolone-cialis-interaction-63836.html>methylprednisolone cialis interaction</a>
what is the shelf life of cialis
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/comprar+cialis+na+internet/aetna-ppo-cialis-58732.html">aetna ppo cialis</a>
50. Danielbesty
09.10.17
19:25
<a href=http://dom-48.ru/hot-shapers/poyas-dlya-pohudeniya-gorod-novosibirskneotex-hot-shapers-ulan-ude.html>пояс для похудения город новосибирскneotex hot shapers улан-удэ</a>

Усиливают потоотделение в 4 раза
У вас уменьшатся объемы в ненужных местах, а мышцы станут более рельефными.

Изготовлены из ткани NEOTEX
Её внутренний слой усиливает работу потовых желез, наружный - впитывает пот, не давая ткани промокать.

Комфортны в повседневной жизни
Они не заметны под одеждой, не пропускают пот и не оставляют следов на теле.

Читать полностью <a href=http://dom-48.ru/hot-shapers/poyas-dlya-pohudeniya-hot-shapers-yoga-pants-arhangelsk.html>пояс для похудения hot shapers йога панц архангельск</a>

http://dom-48.ru/hot-shapers/hot-shapers-ru-izhevsk.html
<a href="http://dom-48.ru/hot-shapers/shorti-hot-sheypers-hot-shapers-orel.html">шорты хот шейперс hot shapers орёл</a>
49. IvanJaxia
09.10.17
19:16
what is the cialis commercial about
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">http://cialistadalafilbsl.com/</a>
zusammensetzung von cialis
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/cialis+greek/cialis-en-vente-libre-au-quebec-47337.html>cialis en vente libre au quebec</a>
cialis forum alfemminile
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/receita+do+cialis/how-to-start-cialis-2225.html">how to start cialis</a>
48. IvanJaxia
09.10.17
18:44
best natural cialis
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">cialis 20mg</a>
cialis rx shop nl
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/receita+do+cialis/acheter-le-tadalafil-cialis-39421.html>acheter le tadalafil cialis</a>
sertraline and cialis
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/dove+comprare+viagra+cialis/cialis-generico-recensioni-38743.html">cialis generico recensioni</a>
47. IvanJaxia
09.10.17
18:12
cialis rezept arzt
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">cheap cialis</a>
skusenosti s cialis
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/cialis+greek/buy-cialis-5mg-uk-31391.html>buy cialis 5mg uk</a>
cialis 5mg price south africa
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/cialis+how+far+in+advance/cialis-cost-at-rite-aid-52145.html">cialis cost at rite aid</a>
46. IvanJaxia
09.10.17
17:40
cialis en français
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">cialis generic</a>
what's the best viagra cialis or levitra
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/cialis+pfizer+mexico/lasting-adverse-effects-of-cialis-129.html>lasting adverse effects of cialis</a>
viagra cialis levitra eu
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/can+you+buy+cialis+over+the+counter+in+the+philippines/cialis-side-effects-blood-in-urine-37387.html">cialis side effects blood in urine</a>
45. IvanJaxia
09.10.17
17:08
buy cialis south africa
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">page
</a>
cialis nakup
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/is+viagra+safer+than+cialis/cialis-sicher-kaufen-64539.html>cialis sicher kaufen</a>
cialis diario tratamento
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/will+cialis+show+up+a+drug+test/cialis-confusion-29384.html">cialis confusion</a>
44. IvanJaxia
09.10.17
16:34
cialis askmen
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">buy cialis online</a>
cialis commerciale
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/dosis+de+cialis+recomendada/potenzmittel-cialis-lilly-44179.html>potenzmittel cialis lilly</a>
does cialis work quickly
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/cialis+2.5+mg+tablet+%2830+units%29/cialis-face-red-39989.html">cialis face red</a>
43. IvanJaxia
09.10.17
16:00
cialis prank
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">cialis without a doctor prescription</a>
cialis soft tabs online
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/cialis+how+far+in+advance/enalapril-maleate-and-cialis-8523.html>enalapril maleate and cialis</a>
come usare bene cialis
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/which+works+the+best+viagra+or+cialis/supplements-not-to-take-with-cialis-10524.html">supplements not to take with cialis</a>
42. IvanJaxia
09.10.17
15:19
cialis after kidney transplant
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">cialis wiki ita
</a>
cialis price boots
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/coumadin+et+cialis/preis-cialis-5mg-schweiz-4828.html>preis cialis 5mg schweiz</a>
cialis te ayuda durar mas
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/cialis+induced+tinnitus/does-cialis-affect-blood-sugar-23631.html">does cialis affect blood sugar</a>
41. IvanJaxia
09.10.17
14:46
cialis homГ©opathie
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">cialis 20mg</a>
vendita cialis pagamento contrassegno
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/cialis+in+johannesburg/is-cialis-time-release-45869.html>is cialis time release</a>
cialis e' un vasodilatatore
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/cialis+2.5+mg+tablet+%2830+units%29/meilleurs-sites-pour-acheter-cialis-21493.html">meilleurs sites pour acheter cialis</a>
40. IvanJaxia
09.10.17
14:17
cialis lithium interaction
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">cialis without a doctor prescription</a>
taking cialis before workout
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/cialis+do+you+need+a+prescription/why-does-cialis-not-always-work-26680.html>why does cialis not always work</a>
costo de cialis en colombia
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/cialis+nebenwirkungen+mit+alkohol/cialis-categoria-44832.html">cialis categoria</a>
39. IvanJaxia
09.10.17
13:47
cialis delayed side effects
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">cialis without a doctor prescription</a>
find cialis cheap
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/generic+cialis+for+daily+use/can-cialis-be-used-for-premature-ejaculation-56677.html>can cialis be used for premature ejaculation</a>
cialis i infarkt miokarda
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/which+works+the+best+viagra+or+cialis/anyone-used-cialis-24090.html">anyone used cialis</a>
38. IvanJaxia
09.10.17
13:16
does drinking alcohol affect cialis
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">buy cialis online</a>
cialis molecular formula
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/cialis+in+johannesburg/que-cantidad-se-debe-tomar-de-cialis-46141.html>que cantidad se debe tomar de cialis</a>
cialis over the counter france
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/wo+kaufe+ich+am+besten+cialis/cialis-reazioni-avverse-27838.html">cialis reazioni avverse</a>
37. IvanJaxia
09.10.17
12:44
what happens if you take cialis when you don't need it
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">cialis without a doctor prescription</a>
viagra ou cialis lequel choisir
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/cialis+pas+cher+en+europe/cialis-4000-mg-33509.html>cialis 4000 mg</a>
altace and cialis
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/que+es+mas+barato+cialis+o+levitra/online-eczane-cialis-29201.html">online eczane cialis</a>
36. IvanJaxia
09.10.17
12:09
cialis viel trinken
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">http://cialistadalafilbsl.com/</a>
blood pressure viagra cialis
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/differenze+tra+viagra+cialis+levitra/benefits-of-daily-cialis-70674.html>benefits of daily cialis</a>
augmentin and cialis interaction
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/coumadin+et+cialis/cialis-purchase-6562.html">cialis purchase</a>
35. IvanJaxia
09.10.17
11:37
cialis comprar colombia
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">http://cialistadalafilbsl.com/</a>
cialis generico san marino
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/can+you+buy+cialis+over+the+counter+in+the+philippines/cialis-alkol-ile-alnrm-32899.html>cialis alkol ile alД±nД±rmД±</a>
qual o mais eficiente cialis ou viagra
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/nizoral+and+cialis/cialis-generika-per-paypal-56038.html">cialis generika per paypal</a>
34. IvanJaxia
09.10.17
11:05
cialis 20mg erfahrungsbericht
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">cialis without a doctor prescription</a>
online cialis with prescription
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/cialis+nebenwirkungen+mit+alkohol/cialis-za-potenciju-41704.html>cialis za potenciju</a>
cialis muscle building
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/which+works+the+best+viagra+or+cialis/what-happens-if-a-woman-takes-a-cialis-56628.html">what happens if a woman takes a cialis</a>
33. IvanJaxia
09.10.17
10:33
comentarios sobre cialis
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">cialis without a doctor prescription</a>
side effects of alcohol with cialis
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/cialis+20mg+4+packungsbeilage/cialis-10mg-time-19290.html>cialis 10mg time</a>
cialis thigh pain
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/cialis+do+you+need+a+prescription/safe-cialis-online-pharmacy-canada-49494.html">safe cialis online pharmacy canada</a>
32. Peterzef
09.10.17
10:05
<a href=http://writepapersonline.org>college essay for admission</a>

http://writepapersonline.org
31. IvanJaxia
09.10.17
10:04
cialis wirkung wie lange
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">buy cialis online</a>
cialis de eli lilly
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/is+viagra+safer+than+cialis/cialis-perte-de-cheveux-1027.html>cialis perte de cheveux</a>
cialis wirkt besser
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/ayuda+el+cialis+a+la+eyaculacion+precoz/cialis-caremark-43142.html">cialis caremark</a>
30. IvanJaxia
09.10.17
09:33
generic cialis paypal payment
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">cialis without a doctor prescription</a>
cialis 5mg fiyatlarД±
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/generic+cialis+for+daily+use/lowest-prices-for-professional-cialis-27539.html>lowest prices for professional cialis</a>
is there fake cialis
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/cialis+pas+cher+en+europe/can-i-buy-cialis-without-a-prescription-14435.html">can i buy cialis without a prescription</a>
29. IvanJaxia
09.10.17
09:03
cialis performance anxiety
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">cialis without a doctor prescription</a>
venda de cialis generico no brasil
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/will+cialis+show+up+a+drug+test/alguien-ha-probado-cialis-generico-26630.html>alguien ha probado cialis generico</a>
cialis somministrazione
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/wo+kaufe+ich+am+besten+cialis/cialis-10-mg-vs-viagra-100-9716.html">cialis 10 mg vs viagra 100</a>
28. IvanJaxia
09.10.17
08:32
se vende cialis sin receta
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/">cialis without a doctor prescription</a>
cialis and alcohol consumption
<a href=http://cialistadalafilbsl.com/cialis+100mg+buy/cialis-before-colonoscopy-48426.html>cialis before colonoscopy</a>
anthem coverage cialis
<a href="http://cialistadalafilbsl.com/wo+kaufe+ich+am+besten+cialis/how-much-does-cialis-cost-in-us-70474.html">how much does cialis cost in us</a>
27. IvanJaxia
07.10.17
15:32
online pharmacy
<a href="http://canadapharmaciesbsl.com/">canadian pharmacies shipping to usa</a>
pharmacy prices compare
<a href=http://canadapharmaciesbsl.com/prescription+drug+assistance/online-pharmacy-atarax-a1.html>online pharmacy atarax</a>
pain meds online without doctor prescription
<a href="http://canadapharmaciesbsl.com/safeway+pharmacy/kamagraoraljellsold-inperthpharmacy-5b.html">kamagraoraljellsold inperthpharmacy</a>
26. IvanJaxia
03.10.17
18:23
prescription without a doctor's prescription
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.org/">canadian online pharmacies</a>
walgreens pharmacy
<a href=http://canadianpharmacyrxbsl.org/?aaron-soma>aaron soma</a>
buy drugs online
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.org/?lamictal-reviews-for-mood-swings">lamictal reviews for mood swings</a>
25. GregoryTom
01.10.17
23:10
<a href=http://abcinform.org/backsplash-ideas/>Backsplash for white kitchen cabinets</a>
24. Leonardtar
01.10.17
11:59
<a href=http://writepapersonline.org/college-essay-for-admission.html>college essay for admission</a>

http://writepapersonline.org/college-essay-for-admission.html
23. JamesNix
30.09.17
21:42
<a href=http://3dsvetilnik.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-3d/>Светильник-ночник 3D</a>
Светильник-ночник 3D с пультом дает приятный мягкий свет за счет энергосберегающих LED ламп и может работать от USB кабеля
http://3dsvetilnik.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-3d/
22. Emilenut
30.09.17
09:15
<a href=http://writepapersonline.org/>Write my research paper for me</a>
21. RobertTug
30.09.17
05:57
http://writepapersonline.org/ - Write my research paper for me
Добави коментaр 
От:
Коментар:
Въведете кода от картинката в ляво

 
0.473