ФОРУМ НА СТРАДАЩИТЕ ОТ ХРОНИЧНА ДИАРИЯ

 
ФОРУМ НА СТРАДАЩИТЕ ОТ ХРОНИЧНА ДИАРИЯ

 
Рейтинг: 3.00
(2814)
Изследвайте се за непоносимост към глутен!
Глутен и глутенова непоносимост- какво трябва да знаем?
БИЛКИ ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНА ДИАРИЯ
ОФИЦИАЛНА ГРУПА-ЦЬОЛИАКИЯ
ВръзкиПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА / Заболявания на червата, апендикса и перитонеума

Заболявания на червата, апендикса и перитонеума
28.02.09 11:29

Автор:Д-р И.Хубавенска
Вземи в gLOG
Д-р И.Хубавенска
Заболявания на червата, апендикса и перитонеума

Анатомия на тънкото черво
 Тънкото черво е с дължина между 300 и 900 см. Началната му част е дуоденумът – 20 см, следва еюнумът и илеумът, който завършва с илеоцекалната клапа, която има сфинктерни механизми.
 Кръвоснабдяването на тънкото черво се осъществява от гастродуоденалната артерия и горната мезентериална артерия.Венозният дренаж се осъществява от v.portae.

 Основната роля на тънкото черво е смилането и резорбцията на хранителни вещества. Извършва се във високите отдели на червото.
 Смилането зависи от контрола на рН на средата и адекватната секреция на жлъчка и панкреатичен сок.
 Абсорбцията на хранителните вещества се извършва чрез проста дифузия, или активен транспорт.
 В този процес участват ензимни системи.

 Тънкото черво е изградено от 4 слоя:
 -лигавица- по нея има множество въси, които увеличават повърхността й. Между въсите се оформят криптите на Либеркюн, които достигат до muscularis mucosae. Повърхността на лигавицата е тапицирана от цилиндричен епител, който включва следните видове клетки: ентероцити и чашковидни клетки, локализирани във въсите и криптите. Те са изпълнени със слуз, муцин и ГАГ. Клетките на Панет са локализирани в дъното на криптите, недиференцирани клетки, локализирани в основите на въсите и криптите, ендокринни клетки / в криптите/.

 Ламина проприя е съединителна тъкан, богата на колаген.
   Мускуларис мукозе разделя лигавицата от субмукозата.
 Субмукозата е съставена от съединителна тъкан, кръвоносни и лимфни съдо-ве. Сред нея са разположени нервните фибрили на Майснеровия плексус.
 Мускулният слой е съставен от циркулярни и надлъжни гладко мускулни влакна, сред които се намира Миентеричния плексус.
 Серозната обвивка на червото е продължение на перитонеума.

Биопсична диагностика на тънкото черво
   Биопсията се взема на нивото на дуоденума, от където могат да се вземат биопсии от различни участъци и нива, както и от еюналната връзка.
 Срезът трябва да бъде правилно ориентиран, фиксирането на материала да става в подходящ разтвор, което да позволява извършването и на хистохимични и ензимни методи на изследване.
 Биопсичният материал трябва да включва цялата лигавица, мускуларис мукозе и по възможност и част от субмукозата.
Аномалии в развитието на тънкото черво
 Атрезия на тънкото черво- много рядка малформация.
 Дивертикули- рядка малформация, която е без клинична изява.Открива се случайно при рентгеново изследване. По-чести са в дуоденума. Биват единични и множествени.
 Микроскопски –представят се като истински дивертикули, в които се задържа храна, с последващо от това вторично възпаление или обструкция на жлъчни пътища и иктер.

 Мекелов дивертикул – развива се на базата на остатъци от дуктус омфаломезентерикус. Локализира се в илеума на 60-90 см от илеоцекалната клапа. Представлява тънка фиброзна връв или може да бъде много широк с дължина 5-6 см.
 Стената му е изградена от слоеве, характерни за тънкото черво. В някои случаи могат да се открият островчета от стомашна лигавица или панкреатична тъкан. В лигавицата има язви, предизвикващи кръвоизливи. Може да се развие възпаление, което клинично симулира апендицит.


Възпалителни заболявания на тънкото черво
 Тънкото черво може да бъде въвлечено в редица инфекциозни заболявания като салмонела, коремен тиф, холера, които са обект на изучаване в инфекциозната патология.
 Възпалението на тънкото черво може да се предизвика от стафилококи, стрептококи, гъбички, туберкулозен микобактерий. Значение имат и редица токсини, алиментарни фактори, наследствена непълноценност на ферментните системи.
 Възпалението е неспецифично и специфично, а по протичане- остро и хронично. Може да обхване различни отдели на червото и да протече като дуоденит, еюнит, илеит или гастродуоденит и ентероколит.
Остър ентерит
 В зависимост от възпалителния ексудат бива:
 катарален;
 фибринозен;
 фоликуларен;
 псевдомембранозен;
 язвен;
 некротичен.


 Катарален ентерит
 Лигавицата на червото е зачервена, оточна обилно покрита със слуз.
 Микроскопски в лигавицата – слуз, оток, хиперемия на съдовете
 Фоликуларен Налице и хиперплазия на лимфни фоликули и Пайерови плаки, лигавицата е инфилтрирана от възпалителни клетки, които обхващат и лимфните фоликули.
 Псевдомембранозен
 Лигавицата е покрита със сиво жълтеникави мембрани с дебелина няколко мм, които лесно се отделят. Под тях -наличие на ерозии и язви.
 Микроскопски- наличие на фибрин, слуз и левкоцити. Епителът е десквамиран, разязвен, около язвите – наличие на остро възпаление и кръвоизливи. Лигавицата в съседство е оточна, инфилтрирана с левкоцити.

 Язвен ентерит
 По лигавицата на тънкото черво се виждат надлъжни и много рядко напречно разположени язви. Те се с различна дълбочина и могат да предизвикат перфорация на червото.
 Микроскопски –около и в язвите са налице кръвоизливи и разязвявания, около които е налице остро възпаление с обилно количество слуз и левкоцити.
  Некротичен
 Червото е раздуто.Изпълнено с хематинни материи и кръв. Стената му е изтънена, къслива с тъмночервен до черен цвят.
 Микроскопски- некроза на ниво лигавица.По-късно се оформят язви, в дъното на които има мононуклеарни клетки, оток, кръвоизливи. В кръвоносните съдове- тромбоваскулит.В мезентериалните лимфни възли- хиперплазия на фоликулите и остър лимфаденит.

Усложнения на ентеритите
 Кръвоизливи
 Перфорации с перитонит
 Дехидратация
 Цикатриксиални и обструктивни промени
 Хронифициране
 Хроничен ентерит
  Под това понятие се обединяват най-общите промени в лигавицата на тънкото черво, които имат не само възпалителен характер. Включват се и вазомоторно трофични разстройства, които водят до атрофия и структурно преустройство на лигавицата.
  Етиология:
  Най-често хроничният ентерит се явява като усложнение на острия или други заболявания: гастрит, стомашни или дуоденални язви, хепатити, цирози, колагенози. Рядко може да бъде самостоятелно заболяване.

 Класификация:
 Морфологичната характеристика на хроничните ентерити включва следните форми:
 -хроничен ентерит без атрофия;
 -хроничен ентерит с парциална атрофия
 - хроничен ентерит със субтотална атрофия
.

 Хроничен ентерит без атрофия
 Макроскопски лигавицата не показва особени промени. Микроскопски – чревните въси са с различна форма и големина, деформирани, изглеждат като изгладени. Атрофичният процес може да обхваща и криптите, поради което те стават много плитки и силно се редуцират.Налице е обилна кръглоклетъчна инфилтрация в собствения слой на лигавицата
 Хроничен ентерит със субтотална атрофия
 Макроскопски – лигавицата е гладка, лъскава, белезникава, силно изгладена.
 Микроскопски- въсите са изгладени до липсващи. Налице е хроничен възпалителен процес, който е значително по- добре представен.

Ентерит с неизяснена етиология /Болест на Wipple/
 Водещо значение за възникването на заболяването има имунния дефицит и прибавена бактериална инфекция.
 Боледуват по-често мъже във възрастта между 25 и 60 години.
 Клинично заболяването протича с нарушен метаболизъм на липиди, което води до стеаторея.
 Макроскопски - стената на тънкото черво е неравномерно задебелена, а в някои участъци атрофична. Мезентериалните лимфни възли са уголемени с жълтеникав цвят. По-късно болестният процес протича като полисерозит.
 Микроскопски- въсите на тънкото черво са задебелени и скъсени, а криптите са стеснени. В лигавицата – наличие на макрофаги, в чиято цитоплазма има ПАС положителни материи. Структурата на лимфните възли в мезентериума е заличена, поради наличие на атрофия и фиброза.

Болест на Crohn
 Болестта на Crohn е идиопатично хронично, улцеро-стенозиращо възпаление, което засяга целия храносмилателен тракт. Терминът терминален илеит остава след първото описание на болестта през 1932 година. Предвид скокообразният характер на измененията се описва още като регионален илеит ( при тънко-чревна локализация) и сегментен колит (грануломатозен колит) при засягане на дебелото черво.
 Заболяването е неравномерно разпространено в света. Боледуват по-често евреи и бялото население. То е рядко срещано в Африка и Южна Америка, но на последък честота му заплашително нараства. Засяга по-често индивиди между 20-30 години, макар че има болни, при които болестта започва и над 50 години.

 Етиология- неизяснена. Допуска се роля на редица фактори като инфекции, начин на хранене, психологични и имунологични нарушения.
 Морфогенеза – В морфогенезата на заболяването водеща роля има състоянието на местния имунитет, при което възпалителния процес се развива по типа на реакциите на свръхчувствителност от забавен или бърз тип. Доказано е, че се появяват антитела срещу тъканите на чревната стена и се отлагат антиген –антитяло комплекси върху базалната мембрана на епитела на лигавицата. Предполага се и значението на имунния дефицит и ролята на генетичния фактор.
 Основно място в пато-морфогенезата на заболяването има увреждането на лимфната тъкан и лимфните съдове на червото. Настъпва лимфостаза със силен оток, особено в субмукозата, вторични улцерации в лигавицата и грануломатозен възпалителен процес,последван от фиброза.
 Най-честата локализация е терминалният илеум, но могат да се засегнат всички отдели на храносмилателната система.

 Макроскопски стената на червото е силно задебелена. По серозата се виждат малки, колкото просено зърно, белезникави възелчета, наподобяващи милиарни туберкули. По лигавицата има множество линеарни улцерации, които са заобиколени от надигнати поради отока и възпалителния инфилтрат островчета от лигавицата. Тя прилича на калдаръмена или паважна настилка. В последствие в чревната стена разраства съедининелна тъкан, което води до ограничени, единични или множествени стриктури. Червото е задебелено, ригидно, прилича на маркуч или на лула.


 Микроскопски
 В лигавицата се виждат язвички, които могат да достигнат до субмукозата. Около разязвяванията е налице хроничен възпалителен инфилтрат, представен от макрофаги, много малко сегментоядрени левкоцити и единични гигантски клетки. По-рядко се виждат фисури,които представляват улцерации, започващи от лигавицата и стигащи до субмукозата, а по-рядко и до мускулния слой на червото. Стената на фисурите е некротична тъкан около която в субмукозата се развива грануломатозно възпаление.


 Грануломите наподобяват на туберкули или саркоидни грануломи тъй като са съставени от епителоидни клетки, гигантски клетки тип Лангханс, но в тях липсва казеозна некроза. В запазената в съседство лигавица е налице атрофия на въсите, криптите са разширени и деформирани. Мускулният слой на лигавицата е хипертрофирал, а субмукозата е оточна и задебелена поради наличие на хроничен възпалителен процес в нея. Освен грануломи се виждат и хиперплазирали лимфни фоликули. Стените на артериолите са фиброзно задебелени, с перивазална инфилтрация от лимфоцити и плазмоцити.

 Заболяването има хроничен ход, поради което промените завършват с фиброза и склероза. Това води до частична стеноза на чревния лумен и последващ синдром на лоша абсорбция. Улцерациите и фисурите могат да причинят перфорация на чревната стена с развитието на перитонит или да се формират сраствания и фистулни ходове между чревните бримки. В лигавицата около язвите са налице диспластични промени , на базата на които може да се развие карцином.

Диференциална диагноза
 Болестта на Crohn трябва да се отдиференцира от:
 1. Чревна туберкулоза – тя се локализира в илеоцекалната област, а Болестта на Crohn – в целия храносмилателен тракт. И при двете заболявания е налице грануломатозно възпаление.( при туберкулите има казеозна некроза).
 2. Саркоидоза – локализира се в лимфните възли и белите дробове.
 3.Улцерозен колит При болестта на Crohn улцерациите са дълбоки и достигат до мускулния слой, докато при УК са на ниво лигавица. При болестта на Crohn възпалението е с грануломатозен характер, докато при УК се наблюдат криптабсцеси.

Синдром на лошото всмукване
 Възникването на синдрома се свързва с различни причини, които водят до нарушена абсорбция на хранителни вещества, особено на минералите, витамините, солите и белтъците.
 Клинически протича с диария, стеаторея, загуба на тегло.
 Малабсорбцията има две клинични форми:
 - първична – вродена и се дължи на ензимен дефицит.
 - вторична – дължи се на увреждане на лигавицата на тънкото черво, вследствие на което възниква вторичен ензимен дефицит.
 Морфология – картина на хроничен еюнит.
Глутенова ентеропатия -първична ентеропатия (цьолиакия)
 Етиология
 Дължи е на непоносимост към глутеновата храна (хляб) и по-точно към глиадина, който се съдържа в глутена. Това е генетично обусловено заболяване или възниква на базата на автоимунна реакция.
 Клиничната картина е разнообразна и се проявява с диария, загуба на тегло, стеаторея. В някои случаи е налице желязодефицитна анемия, остеомалация и кръвоизливи. Доказано е високо ниво на имуноглобулин А и отлагането му върху базалната мембрана на епитела на тънкочревните въси и крипти.
 Микроскопски – Налице е хроничен еюнит с парциална или субтотална атрофия. В клетъчния инфилтрат доминират лимфоцитите и плазмоцитите, увеличени са клетките на Панет. Редукцията им е показание за лоша регенераторна способност на лигавицата.

Съдови заболявания на тънкото черво
Мезентериална тромбоза

 Етиология- дължи се на запушване на артериалната съдова мрежа или на венозния дренаж на тънкото черво. Тя е по-честа при мъже.
 Морфогенеза В 60% от пациентите тромбоемболията е артериална и се дължи на атеросклероза на аортата и СС заболявания. По-честа е у възрастни мъже и се дължи на запушване на артерия мезентерика супериор. В 40% мезентериалната тромбоза е венозна и възниква след коремни операции. В началото тромби се развиват в оперативното поле, след което се разпространяват чрез кръвния ток в големите венозни съдове. Венозната тромбоза е по-честа при млади индивиди.

 Клинично мезентериалната тромбоза протича с картина на остър корем- болка, гадене, повръщане, а понякога и диария. Развива се паралитичен илеус и шок. Смъртността е изключително висока.

Тумори на тънкото черво

 Доброкачествени
 Епителни- аденоми;
 Мезенхимни – лейомиоми, липоми, хемангиоми и др.
 Злокачествени тумори на тънкото черво
Най-често срещаните са епителните, които се локализират в тънкото черво и около папила Фатери.
 Макроскопски

Микроскопски
 Усложнения:
 Механичен иктер
 Метастази
Лимфоми на тънкото черво
 Това е втората по честота локализация след стомаха. По-чести са в детската възраст и млади индивиди.Срещат се по-често при мъжете. Развиват се значително по-бързо от карциномите, растат в началото субмукозно, след което разрушават лигавицата и мускулния слой на червото.
 Микроскопски- касае се за В клетъчен лимфом с висока степен на малигненост.

Ендокринни тумори на тънкото черво
 Карциноид
 Това е тумор на АПУД системата.Изграден е от ентерохромафинни клеки, които секретират серотонин, водещ до карциноиден синдром.

 Макроскопски – единичен рядко множествен възел с плътна консистенция и големина около 2,5 см. Разположен е в дълбоките отдели на лигавицата и субмукозата. На срез има жълтеникав цвят.

 Микроскопски- представен е от гнезда, повлекла или розетки от еднакви клетки с еозинофилна гранулирана цитоплазма .Ядрата са овални. Гранулите секретират сребърни соли и се оцветяват в тъмно кафяво до черно по Гримелиус. Имунохистохимично се доказва с хромогранин.

Клинична патология на дебелото черво
 Анатомия и физиология
 Дебелото черво от цекума до ануса има дължина около 150 см. За разлика от тънкото черво то има 3 особености- наличие на 3 надлъжни тение коли, хаустри и апендицис епиплоицес.
 Кръвоснабдяването се осъществява от a. mesenterica inferior. Дебелото черво освен основната си колекторна роля има и абсорбтивни функции, главно резорбция на вода и електролити от фекалното съдържимо. През ректалната лигавица се резорбират и лекарствени вещества. Дебелото черво е изградено от лигавичен слой, мускуларис мукозе, субмукоза и сероза.
Вродени аномалии на дебелото черво
 Атрезия на ануса- среща се по-рядко.По-често е оклузията на ректалния канал, която включва агенезия, атрезия или стеноза на ректума.
 Дивертикули на дебелото черво – представляват множествени, малки, сакоподобни изпъквания на червото.
 Мегаколон (болест на Хиршпрунг) боледуват по-често момчета веднага след раждането. Клинична картина- запек, подуване на корема и повръщане. Причината за вродения мегаколон е липсата на ганглийни клетки на миентеричния плексус на чревната стена.
 Мегаколон (болест на Хиршпрунг) Макроскопски червото е силно раздуто с диаметър 15-20 см. Стената в началото е задебелена , но след това изтънява.
Микроскопски диагнозата се доказва с липсата на ганглийни клетки в плексусите на Ауербах и Майснер.
 Атрезия на ануса- среща се по-рядко. По-често е оклузията на ректалния канал, която включва агенезия, атрезия или стеноза на ректума.
 Дивертикули на дебелото черво – представляват множествени, малки, сакоподобни изпъквания на червото.

Възпалителни заболявания на дебелото черво
 Колитите биват :
  Остри
  Хронични
  Недетерминирани

 Остър колит
 Често пъти той се съчетава и със възпаление на тънкото черво и говорим за ентероколит.
 Етиология Колитът може да се предизвика от стафилококи, коли, гъбички, ТБК микобактерий и др.
 Морфология
 Възпалението в зависимост от ексудата бива:
 Серозно
 Фибринозно
 Гнойно

 Хроничен колит
 Етиология
Може да бъде последица на прекаран остър колит или се дължи на функционални разстройства – обстипация, съществено значение имат и инфекциозни, токсични, токсикоалергични фактори и други.
 Морфология
 Хроничният колит протича в две форми:
 - хроничен колит без атрофия
 Макроскопски- лигавицата е оточна, зачервена, покрита със слуз.
 Микроскопски- инфилтрация от лимфоцити и плазмоцити.
 - хроничен колит с атрофия
 Макроскопски – лигавицата е изгладена, атрофична, под нея прозират кръвоносните съдове. Може да има ерозии и петнисти кръвоизливи.
 Микроскопски – атрофична лигавица, с необилна, кръглоклетъчна инфилтрация. Налице е фиброза на стената.Съдовете са кръвонапълнени.
 Недетерминиран колит

Улцерозен колит
 Това е хронично рецидивиращо заболяване с възпалително деструктивен характер, което засяга преди всичко ректума, но се развива и в по-високите отдели на дебелото черво.
 Заболяването засяга млади хора между 20 и 40 години, по-често жени с напрегната умствена работа. Най-разпространен е в Западна Европа, Скандинавия, Великобритания и САЩ.
 Клиника- проявява се с кървава диария, коремни болки и крампи, свързани с дефекацията.
 По-късно се явява треска и загуба на тегло.Симптоматиката може да премине спонтанно, но скоро се появява отново, най-често след стрес.

 Етиология – неизяснена. Между етиологичните фактори се обсъжда ролята на инфекцията, храненето, генетични промени, имунологични фактори и др.
 Морфогенеза
 За възникване на заболяването определяща роля имат нарушенията в нормалния мотилитет на червото и настъпилите във връзка с това съдови разстройства в лигавицата. Вторично се включва и бактериална инфекция. До скоро водеща роля за възникването на заболяването се отдаваше на и
мунологичните процеси, свързани с местна алергия и включването на автоимунни механизми, водещи до увреждане на лигавицата. Тези предположения се базираха на факта, че УК често се съчетава с други алергични и автоимунни заболявания като уртикария, ревматизъм, тиреоидит на Хашимото и др. В много пациенти се откриват автоантитела, които се фиксират върху дебелочревния епител. В днешно време се смята, че имунологичния процес е по-скоро вторична реакция в отговор на възникналите вече изменения в лигавицата.

 Макроскопски- фазовост в промените: най-рано се забелязва оток, силна хиперемия на лигавицата, кръвоизливи, които бързо се последват от образуване на плитки язви, с различна форма и големина, линеарни, по дългата ос на червото. Дъното е некротично, ръбовете им неравни.

 Характерен белег за УК е образуването на псевдополипи. Те биват:
 деструктивни псевдополипи ( образуват се около язвите);
 възпалителни – срещат с е в дъното на някои от язвите, поради разрастване на гранулационна тъкан;
 хиперпластични или аденоматозни
 При оздравяване на язвите се виждат цикатрикси без пълна епителизация. Това води до уплътняване и деформиране на лумена на червото. Поради рецидивиращият ход на заболяването по лигавицата на дебелото черво се наблюдават всички гореописани промени.

 Микроскопски
 Начална фаза с хиперемия и оток в съдовете. Възпалителен инфилтрат от левкоцити, лимфоцити и плазмоцити в цялата дебелина на лигавичния слой, наличие на криптабсцеси, които се срещат и при други заболявания ( пелагра, уремичен колит, дизентерия, Крон и др.). В субмукозния слой – слабо изразена възпалителна инфилтрация или липса на промени. По повърхността на лигавицата – слуз, фибрин, излющени епителни клетки. Криптите са деформирани, участъци с некроза и разязвявания на лигавицата. В ръбовете на язвата- оток с масивна възпалителна инфилтрация от много левкоцити, поради което тя надвисва над язвения дефект като псевдополип. В резултат на регенераторни процеси в лигавицата около язвата се образуват т.н. хиперпластични псевдополити. Мускулният слой е хиперплазирал.

Изводи:
 1.В ранните стадии на болестта доминират некротично язвените промени и криптабсцеси.
 2. Във фазата на ремисия се виждат гранулиращи язви, регенераторни псевдополипи, цикатризация на язвите без пълна епителизация. В собствения слой на лигавицата е налице фиброза и склероза, хиалинизация на съдове, атрофия на лигавицата. Криптите са деформирани.
 3. Често повтарящите се възпалителни промени могат да доведат до диспластични промени в епитела, което предразполага развитието на карцином.
Усложнения:
 Кръвоизливи- водещи до анемия;
 Електролитни нарушения;
 Перфорация на чревната стена;
 Стриктури;
 Чернодробни увреждания- стеатоза, холангит с последваща цироза;
 Малигнизация
Тумори на дебелото черво
 1. Доброкачествени:
 - от мезенхимен произход – липом, леомиом, хемангиом и др.;
 - от епителен произход – аденоми.
 2. Злокачествени:
 - от мезенхимен произход - леомиосарком, липосарком и др.
 - от епителен произход – карциноми
Доброкачествени епителни тумори
 1.Аденоми на дебелото черво
 2. Фамилна полипоза
3. Хамартомни полипи – Peutz jeghers и ювенилните полипи
 4. Хиперпластични полипи


 1.Аденоми на дебелото черво
 - тубуларен;
 вилозен;
 тубуловилозен;
 Според степен на диференциация аденомите биват:
 - високо диференцирани- без дисплазия на епитела;
 - умерено диференцирани – с умерена дисплазия
 -ниско диференцирани – с тежка дисплазия до карцинома ин ситу.

Злокачествени епителни тумори на дебелото черво
 Те са вторите по честота злокачествени новообразувания у човека след карциномите на белите дробове. Срещат се по-често у мъже над 60 години.
 Етиология – неизяснена
 Предразполагащи фактори:
 - полипите на дебелото черво;
 - улцерозен колит;
 - Morbus Crohn;
 -начин на хранене

 Локализират се предимно в ректума, след това ректум сигма, сигма и цекум.
 Макроскопски форми:
 -полипозно папиларна;
 - като цветно зеле;
 - паницовиден рак;
 - язвена форма;
 - скирозен карцином.

 Микроскопски карциномите биват:
 - аденокарцинома in situ;
 - аденокарцином;
 - медуларен карцином;
 - муцинозен карцином;
 - пръстеновидно клетъчен;
 - епидермоиден;
 - адено-сквамозен;
 - дребно клетъчен;
 - недиференциран

Степен на малигненост

1-ва степен – високодиференциран
  (100% жлези)
2-ра степен - умерено диференциран
  ( 75% жлези и 25% солидни структури)
3-та степен – (има 25% жлези и 75% солидни структури)
4-та степен – (100% солидни структури)

 TNM –система
 Тх – няма първичен тумор;
 Т0- няма данни за първичен тумор;
 T is – само до ламина проприя
 T1 – в субмукозата
 Т2 – в туника мускуларис проприя;
 Т3 – преминава в туника мускуларис проприя;
 Т4 – инфилтрира други органи
 N – лимфни метастази
 N0 – няма лимфни метастази
 N1- 1-2 лимфни възела
 N2 – 3-4 лимфни възела
 M – метастази в други органи
 Отчита се инвазия в резекционните линии, перитонеум и съдове.

Усложнения:
 1. Обтурационен илеус
 2. Перфорация с перитонит
 3. Кръвоизливи и анемии
 4. Метастази
Леомиосарком на дебелото черво

 GIST
 Биват доброкачествени и злокачествени.
 Злокачествените са с диаметър повече от 1 см и със субсерозна локализация.
 Доказват се със СД 117, СД 34, виментин, отрицателни са S100 протеин и дезмин.
 При лейомиосаркома е положителен маркера за актин или дезмин.
Клинична патология на апендикса
 Възпалението на апендикса се нарича апендицит. Той бива: остър и хроничен.
 Остър апендицит – често заболяване, което се развива във всяка възраст, но по-често при деца и млади хора.
 Морфогенеза Тя не е добре позната. Роля играе ентералната бактериална флора, която води до автоинфекция. От особено значение са ентерококи и коли бактерии. Причините, които предизвикват автоинфекцията са преди всичко застойни явления в лумена на апендикса. Най-често те се дължат на нарушена перисталтика, прегъване на израстъка, наличие на стерколити и конкременти в лумена му. Повишеното налягане в апендикса, причинено от упоменатите по-горе фактори води до увреждане на епитела на лигавицата и през тези лезии става възможно нахлуването на бактериалната инфекция.
 Първоначално възниква ограничено възпаление – повърхностен афект, а след това то се разпространява и обхваща дифузно стената.

 Макроскопски
 Серозата на апендикса е зачервена, кръвонапълне-на, покрита с фибринозен или фибринозно гноен ексудат.
 При гангренозният апендицит серозата е със зеленикав налеп. Луменът е изпълнен с гноен ексудат. Лигавицата е хиперемирана. Може да има и язвички.

 Микроскопски
 Остър (ранен, повърхностен апендицит) Това е най-леката форма, която може да отзвучи спонтанно. В капиляри и венули- наличие на стаза. В дисталния край на апендикса се вижда зона на т.н. първичен афект- гнойно възпаление в лигавицата и некроза.

 Остър флегмонозен апендицит: Стената на апендикса е дифузно инфилтрирана от левкоцити. Съдовете са хиперемирани, дилатирани. Често пъти в лумена им се откриват тромби.

 Остър гангренозен апендицит: Лигавицата на червото е напълно разрушена. Некрозата обхваща цялата дебелина на стената. Може да достигне до серозата. Налице е инфилтрация от левкоцити.
Усложнения:
 Перфорации с локален или дифузен перитонит;
 Периапендикуларен абсцес – възниква на базата на перфорация на апендикса и сраствания в периапендикуларната зона;
 Самоампутация на апендикса – възниква в следствие на тежка деструкция на стената, при което е възможно откъсване на апендикса. Най-често това става при гангренозния апендицит;
 Емпием – апендиксът е изпълнен с гноен ексудат;
 Периапендицит;
 Септицемия и септикопиемия
Диференциална диагноза
 Острият апендицит трябва да се отличава от други заболявания, които имат подобна клинична картина. Това е мезентериален лимфаденит у малки деца, който възниква при вирусна инфекция и често води до неоснователна оперативна интервенция.
 Десностранна бъбречна колика
 Руптура на яйчникова фоликуларна киста
Хроничен апендицит
 Той се развива на базата на прекаран остър и рядко може да бъде самостоятелно заболяване. Макроскопски - апендиксът е малък, деформиран, с облитерирал лумен.
 Микроскопски- лигавицата е атрофична. В стената на апендикса- хронично възпаление. Серозата и мускулния слой са фиброзно задебелени. Този апендицит може да се обостри като флегмонозен.
 Мукоцеле – представлява благоприятен изход от гнойно възпаление на апендикса. Макроскопски – апендиксът е дилатиран, стената му е изтънена и той се превръща в кистозно образувание, изпълнено с бистра течност. При руптура на мукоцелето може да се развие псевдомиксома перитонеи.

 Клинична патология на перитонеума

 Перитонитът не е самостоятелно заболяване . Дължи се на различни причини, довели до вторично възпаление на перитонеалната стена.
 Етиология:
 - перфорации на стомах и черво от язви и тумори;
 - перфорация на апендицит;
 -повишена чревна пропускливост;
 -при руптура на тръбата при извънматочна бременност и при попадане на талк от ръкавицата на оператора
 (асептичен перитонит)

Перитонитът бива:
 - остър и хроничен;

  - дифузен и местен;

  - серозен, серофибринозен и гноен.
 Макроскопски


 
Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

Коментари
 начало 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 край 
1429. AnthonySuilt
24.06.18
18:26
safest site to buy viagra
<a href="http://viagranbdnr.com/#">viagra without doctor</a>
cialis viagra taken together
[url=http://viagranbdnr.com/#]viagra without a doctor prescription[/url]
generic viagra or cialis
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">top rated online canadian pharmacies</a>
best generic viagra websites
[url=http://canadamdonlineget.com/#]top rated online canadian pharmacies[/url]
compare generic viagra
1428. TracyquowL
24.06.18
13:45
viagra cialis canadian pharmacy
[url=http://amsboatyard.com/]buy viagra[/url]
anxiety panic side effects viagra cialis
<a href="http://amsboatyard.com/">buy generic viagra</a>
viagra professional 100 mg reviews
1427. Darrelletemo
24.06.18
09:57
viagra 100mg dose
<a href="http://viagranbdnr.com/#">viagra without a prior doctor prescription</a>
uk generic viagra next day delivery
[url=http://viagranbdnr.com/#]viagra without doctor prescription[/url]
legality of buying viagra online
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">best canadian mail order pharmacies</a>
viagra tablets for sale in australia
[url=http://canadamdonlineget.com/#]canadian pharmacies online prescriptions[/url]
color pills viagra
1426. Darrelletemo
24.06.18
09:35
can i get pregnant if my husband uses viagra
<a href="http://viagranbdnr.com/#">viagra without doctor prescription</a>
best online viagra prices
[url=http://viagranbdnr.com/#]generic viagra without a doctor prescription[/url]
viagra pills for cheap
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">canadian pharmacies online</a>
how old do you need to be to buy viagra
[url=http://canadamdonlineget.com/#]canadian pharmacies online[/url]
viagra pills online uk
1425. Leroywousy
23.06.18
21:06
dosage for cialis 20mg
[url=http://justinpro.com/]buy cialis[/url]
generic cialis india pharmacy
<a href="http://justinpro.com/">buy cialis</a>
cialis 5mg best price uk
1424. Jamesbax
23.06.18
14:25
kamagra oral jelly made in india
[url=http://kamagradyn.com/]buy kamagra 100mg[/url]
kamagra 100mg tabletta
<a href="http://kamagradyn.com/">buy kamagra</a>
kamagra gold 1200din
1423. Webseomn
23.06.18
10:19
<img src="http://www.odintsovo.info/img/gallery/2018/02/1-tn2.jpg">

<a href=https://webcrasty.ru/><img src="http://mk-kuhni.ru/images/zakaz.gif"></a>

Сегодня мы обсудим вопросы внешней оптимизации, к которым относится наращивание ссылочной массы и привлечение трафика. Приятным бонусом бесплатного продвижения блога должен стать рост ТИЦ на 10 — 20 пунктов (актуально только для ресурсов с ТИЦ. Для добавления сайта в большинство данных закладок потребуется регистрация, но это не так уж страшно. Весь процесс не должен отнять у вас более 20 минут. Предложите читателям какую-то полезность в обмен на почту <b><u><a href=https://webcrasty.ru/prodvizhenie-sajtov-raskrutka/sankt-peterburg/>продвижение сайтов это в Спб</a>. </b></u> Шаг 3: Актуальные рейтинги и каталоги. Добавление сайта в качественные рейтинги и каталоги принесет вам не только качественные обратные ссылки, но и заинтересованных посетителей. Например в день публикации новой статьи мой блог посещает более 50 человек из различных рейтингов. Как и в случае с RSS каталогами — стоит понимать, что количество совсем не означает качество. Не стоит добавлять свой блог в сотни рейтингов и каталогов, которые вы найдете в сети. В данном списке представленны только рабочие и проверенные ресурсы . Так, Вы значительно увеличите свою базу подписчиков, причем бесплатно <a href=https://webcrasty.ru/prodvizhenie-sajtov-raskrutka/sankt-peterburg/>самостоятельное продвижение сайта в яндексе г СПБ</a>. Чем может повредить добавление блога в несколько лишних каталогов или рейтингов?? — спросите вы. Все дело в том, что многие программы для создания сателлитов и дорвеев используют контент, стянутый из RSS лент. Таким образом — добавление блога в сотни некачественных каталогов и рейтингов ничего кроме негативных последствий вам не даст.

ключи: <u><b>продвижение сайта топ 10 в Санкт Петербурге, </b></u> продвижение сайтов в интернете Санкт Петербург, раскрутить сайт стоимость г СПБ, продвижение в Санкт Петербурге, продвижение в Спб, продвижение сайтов Спб, сколько стоит продвижение сайта в поисковых системах в Санкт Петербурге, <b><u>seo раскрутка что это г Санкт Петербург, </b></u> продвижение по службе перевод на немецкий Санкт Петербург, средняя стоимость раскрутки сайта в Спб, <u><b>методы продвижения web сайта г Санкт Петербург, </b></u> продвижение компании в сети интернет Спб,


<img src="https://image.ibb.co/jb7P0J/image.png">


http://www.bjc.ro/serendipity/index.php?url=archives/733-Cenaclul-literar-Traian-Brad.html&serendipity<csuccess>=true
http://neoham.com/index.php?topic=58269.new#new
http://remont-free.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=94238&p=154593#p154593
1422. Michaelnet
23.06.18
09:48
orange viagra pill
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">canada pharmacies online prescriptions</a>
online prescription for viagra
<a href=http://canadamdonlineget.com/#>list of reputable canadian pharmacies</a>
sildenafil 100mg and dapoxetine 60mg
<a href="http://viagradcvy.com/#">viagra without prescription</a>
sildenafil citrate 50mg tablets
<a href=http://viagradcvy.com/#>generic viagra without a doctor prescription</a>
sildenafil 20 mg bula
1421. Michaelnet
23.06.18
03:54
how much per viagra pill
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">online canadian pharmacies</a>
good place buy generic viagra
<a href=http://canadamdonlineget.com/#>canadian online pharmacies</a>
women viagra pills uk
<a href="http://viagradcvy.com/#">viagra without a doctors prescription</a>
where can i get a free sample of viagra
<a href=http://viagradcvy.com/#>viagra without a prior doctor prescription</a>
roux-ocefa juvigor sildenafil 50 mg
1420. JuniorLax
22.06.18
23:07
generic viagra brand names
<a href="http://viagrapipls.com/">buy viagra</a>
viagra tv commercial models
<a href="http://viagrapipls.com/">buy generic viagra</a>
viagra for women over 70
1419. MichaelRip
22.06.18
20:43
cialis maintenance dosage bph
<a href="http://airvietnamairline.com/">buy cialis</a>
cialis generics india
<a href="http://airvietnamairline.com/">buy cialis</a>
generic cialis from usa pharmacy
1418. JuniorLax
22.06.18
17:37
best dosage for viagra cialis and levitra
<a href="http://viagrapipls.com/">buy viagra online</a>
generic viagra soft tabs reviews
<a href="http://viagrapipls.com/">buy generic viagra online</a>
the cost of cialis or viagra in europe
1417. RichardNoulp
22.06.18
15:09
would half viagra pill work
<a href="http://viagranbdnr.com/#">viagra without prescription</a>
viagra piller priser
<a href=http://viagranbdnr.com/#>viagra without a doctors prescription</a>
online viagra utah
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">list of reputable canadian pharmacies</a>
can you buy viagra pharmacy
<a href=http://canadamdonlineget.com/#>canada pharmacies online prescriptions</a>
what does a viagra pill looks like
1416. Michaelsorgo
22.06.18
03:03
viagra rezeptfrei kaufen online
<a href="http://viagranbdnr.com/#">viagra without a doctors prescription</a>
many pills come viagra
<a href=http://viagranbdnr.com/#>viagra without prescription</a>
viagra generika unterschied
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">canada pharmacies</a>
viagra red bull together
<a href=http://canadamdonlineget.com/#>canadian online pharmacies</a>
where can buy viagra online
1415. Michaelsorgo
22.06.18
02:39
viagra 50mg 4 pack
<a href="http://viagranbdnr.com/#">viagra without a prior doctor prescription</a>
do viagra pills go bad
<a href=http://viagranbdnr.com/#>viagra without a doctor prescription</a>
herbal viagra sale uk
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">canadian pharmacies online prescriptions</a>
australia viagra online
<a href=http://canadamdonlineget.com/#>aarp recommended canadian pharmacies</a>
existe viagra generico
1414. Robertexity
22.06.18
02:02
is viagra pills safe
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">canadian pharmacies shipping to usa</a>
taking viagra levitra together
<a href=http://canadamdonlineget.com/#>canadian pharmacies online</a>
tabletas sildenafil 50 mg
<a href="http://viagradcvy.com/#">viagra without a prior doctor prescription</a>
viagra 600mg
<a href=http://viagradcvy.com/#>viagra without a doctor prescription</a>
buy viagra london
1413. MicdrhraelBoype
21.06.18
22:12
Играй на реальные кэш после демо игры и получай дополнительные баллы. Официальный сайт онлайн слотов

http://novyeigrovyeavtomaty24.bid/70020
http://igrovyeavtomatynadengi.review/black-jack-players-choice
http://novyeigrovyeavtomaty24.win/driftwolf

Безграничные ставки в слотах онлайн
Новые игры в слотах без регистрации и смс
Крупные ставки в слотах онлайн

<a href=http://igrovyeavtomaty.date/foxin-wins-a-very-foxin-christmas>Выигрывайте в игровые слоты бесплатно с бонусом в 150 вращений</a>
<a href=http://igrovyeavtomaty.bid/golden-ark>Выигрывайте в игровые слоты бесплатно и разгадайте стратегию победы</a>
<a href=http://novyeigrovyeavtomaty.party/mg_mega_moolah>Выигрывайте в игровые аппараты бесплатно и выводите рубли на карту</a>

35C@7wnwasY
1412. Austnohinfek
21.06.18
22:10
Дайте возможность самому себе отвлечься от дипрессии, почувствуйте подлинную страсть и испепеляющую развратность. Подарите себе незабываемую ночь с индивидуалкой

http://joshkar-ola.prostitutki24.me
http://yalta.prostitutki.me/68_alina/
http://tambov.prostitutki.me/60_albina/

Находи стройных проституток с удобными фильтрами
Организуй развязную вечеринку с индивидуалками
Номера восточных индивидуалок с подробными фильтрами

<a href=http://kazan.prostitutki.me/70_alisa-1/>Отыскивай девочек по вызову для интим-развлечений</a>
<a href=http://orel.prostitutki.me/76_oksana/>Смотри полных индивидуалок с удобными фильтрами</a>
<a href=http://kemerovo.prostitutki.me>Выбирай свежих индивидуалок с детальными фильтрами</a>

zlG4^i4qd2F
1411. Alvaromaype
21.06.18
19:23
where to order viagra
<a href="http://viagranbdnr.com/#">viagra without a doctor prescription</a>
nombres genericos viagra argentina
<a href=http://viagranbdnr.com/#>viagra without a doctor prescription</a>
there no generic viagra
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">canadian pharmacies online</a>
serve sildenafil 50 mg
<a href=http://canadamdonlineget.com/#>canadian pharmacies online</a>
generic viagra containing sildenafil citrate
1410. HaroldRibia
21.06.18
18:11
much does 100mg viagra cost
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">legitimate canadian mail order pharmacies</a>
generic viagra with free shipping
<a href=http://canadamdonlineget.com/#>top rated online canadian pharmacies</a>
best place to buy viagra in australia
<a href="http://viagradcvy.com/#">viagra without prescription</a>
how get viagra australia
<a href=http://viagradcvy.com/#>viagra without doctor prescription</a>
prices levitra vs viagra
1409. Richgmarrdmug
21.06.18
16:52
Разрешите себе отвлечься от тяжелых мыслей, прочувствуйте волнующее блаженство и нирвану. Порадуйте себя волшебным эротическим массажем с массажисткой

http://orenburg.erotic-massage.rest/mariya-46
http://voronezh.rusmassage.net
http://kemerovo.erotic-massage.rest/mariyaisofiya

Закажи страстных массажисток с близостью от метро
Находи красивых массажисток с удобными фильтрами
Ищи известных массажисток с хорошей фильтрацией

<a href=http://abakan.erotic-massage.rest/elena-45>Странички горячих массажисток с детальными фильтрами</a>
<a href=http://bryansk.erotic-massage.rest/elena-43>Запредельный уровень наслаждения от массажисток</a>
<a href=http://piter.rusmassage.net/yulya-20>Закажи свежих массажисток с детальными фильтрами</a>

6j^7Gvqhb4I
1408. HaroldRibia
21.06.18
16:50
100mg viagra equals cialis
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">canadian online pharmacies</a>
buy viagra fast shipping
<a href=http://canadamdonlineget.com/#>canada pharmacies online prescriptions</a>
can you break a viagra pill
<a href="http://viagradcvy.com/#">viagra without doctor prescription</a>
can i get viagra on the national health
<a href=http://viagradcvy.com/#>viagra without a doctor prescription</a>
how can i get free viagra
1407. Jeffreyliz
21.06.18
14:56
best place buy viagra online us
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">canada pharmacies online prescriptions</a>
viagra online dove comprare
<a href=http://canadamdonlineget.com/#>top rated online canadian pharmacies</a>
who can get free viagra
<a href="http://viagradcvy.com/#">viagra without doctor prescription</a>
kamagra sildenafil 100mg erfahrung
<a href=http://viagradcvy.com/#>viagra without a prior doctor prescription</a>
sildenafil 50 mg modo de uso
1406. Alvaromaype
21.06.18
12:49
cuanto sale el viagra
<a href="http://viagranbdnr.com/#">viagra without a doctor prescription</a>
where to buy over the counter viagra
<a href=http://viagranbdnr.com/#>viagra without a doctor prescription</a>
how to buy viagra at tesco
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">canadian pharmacies online</a>
cheap viagra shipped fast
<a href=http://canadamdonlineget.com/#>canadian pharmacies online</a>
25mg viagra uk
1405. Dereknet
21.06.18
12:01
<a href= http://cialischchx.com/ >buy cheap cialis online</a> here "http://cialischchx.com/" - cialis online generic cialis cialischchx.com
1404. Dereknet
21.06.18
01:53
<a href= http://cialisnrx.com/ >buy cheap cialis online</a> here "http://cialisnrx.com/" - cialis online generic cialis cialisnrx.com
1403. englewtor
21.06.18
00:52
Наконец-то, чтото полезное<a href=http://de.usaeducation.ru/karta-sajta>,</a>
1402. BarryOptof
20.06.18
12:36
buy viagra hua hin
<a href="http://viagranbdnr.com/#">viagra without doctor prescription</a>
where can you buy viagra uk
<a href=http://viagranbdnr.com/#>viagra without a doctor prescription</a>
get viagra online prescription
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">aarp recommended canadian pharmacies</a>
is it safe to use generic viagra
<a href=http://canadamdonlineget.com/#>legitimate canadian mail order pharmacies</a>
viagra online bestellen auf rechnung
1401. BarryOptof
20.06.18
12:09
buy viagra at boots
<a href="http://viagranbdnr.com/#">viagra without doctor</a>
where can buy viagra in toronto
<a href=http://viagranbdnr.com/#>viagra without doctor</a>
cialis viagra online pharmacy
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">aarp recommended canadian pharmacies</a>
buy viagra in india online
<a href=http://canadamdonlineget.com/#>list of reputable canadian pharmacies</a>
will taking half viagra pill work
1400. Jamesgoaft
20.06.18
10:40
online pharmacies which sell viagra in the uk
<a href="http://viagranbdnr.com/#">generic viagra without a doctor prescription</a>
generic brand of viagra online
<a href=http://viagranbdnr.com/#>generic viagra without a doctor prescription</a>
generic viagra uk next day delivery
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">list of reputable canadian pharmacies</a>
viagra walmart price
<a href=http://canadamdonlineget.com/#>canadian pharmacies that ship to the us</a>
cheap viagra in nz
1399. Jamesgoaft
20.06.18
09:06
comprar viagra en farmacia online
<a href="http://viagranbdnr.com/#">viagra without a prior doctor prescription</a>
viagra price increase
<a href=http://viagranbdnr.com/#>viagra without prescription</a>
best prices for viagra
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">canadian pharmacies online</a>
why do i keep getting viagra spam
<a href=http://canadamdonlineget.com/#>canada pharmacies</a>
cialis viagra together
1398. Jaredmus
20.06.18
08:46
viagra prices walmart
<a href="http://amsboatyard.com/">buy viagra</a>
viagra dosage and administration
<a href="http://amsboatyard.com/">buy viagra</a>
comparison viagra and cialis
1397. Josephscarf
20.06.18
05:00
viagra cheap buy
<a href="http://viagranbdnr.com/#">viagra without a doctor prescription</a>
how to get viagra samples
<a href=http://viagranbdnr.com/#>viagra without a doctor prescription</a>
viagra hyderabad price
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">canadian pharmacies online</a>
viagra online generic cheap
<a href=http://canadamdonlineget.com/#>canadian pharmacies online</a>
viagra online from uk
1396. Robertjap
20.06.18
03:01
legally buy viagra
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">canadian pharmacies online</a>
legit sites buy viagra
<a href=http://canadamdonlineget.com/#>canada pharmacies</a>
what is a good price for viagra
<a href="http://viagradcvy.com/#">generic viagra without a doctor prescription</a>
price of prescription viagra
<a href=http://viagradcvy.com/#>viagra without a doctors prescription</a>
where to buy viagra pills
1395. Daniellen
19.06.18
21:48
india kamagra 100mg chewable tablets
<a href="http://kamagraonl.com/">buy kamagra oral jelly</a>
kamagra oral jelly in thailand
<a href="http://kamagraonl.com/">buy kamagra</a>
india kamagra 100 chewable tablets
1394. HaroldRibia
19.06.18
17:25
kann viagra generika kaufen
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">canadian pharmacies shipping to usa</a>
buying viagra from craigslist
<a href=http://canadamdonlineget.com/#>canadian online pharmacies</a>
levitra vs viagra price
<a href="http://viagradcvy.com/#">viagra without prescription</a>
viagra 4cpr 50mg
<a href=http://viagradcvy.com/#>viagra without prescription</a>
generic viagra india
1393. HaroldRibia
19.06.18
16:31
viagra buy sri lanka
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">canadian pharmacies shipping to usa</a>
best place to buy viagra in the uk
<a href=http://canadamdonlineget.com/#>canadian online pharmacies</a>
viagra kaufen generika
<a href="http://viagradcvy.com/#">viagra without doctor</a>
can i buy viagra legally in the uk
<a href=http://viagradcvy.com/#>viagra without a doctor prescription usa</a>
taking 100mg viagra
1392. Josephscarf
19.06.18
13:39
levitra 20 mg et viagra 100mg
<a href="http://viagranbdnr.com/#">viagra without a doctor prescription</a>
el mejor viagra generico
<a href=http://viagranbdnr.com/#>viagra without a doctor prescription</a>
viagra prices in india
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">canadian pharmacies online</a>
viagra online south africa
<a href=http://canadamdonlineget.com/#>canadian pharmacies online</a>
esiste viagra generico
1391. Altinzoslils
19.06.18
13:36
Здесь опытные бляди готовы раздвинуть свои горячие ножки, предоставив свои райские дырочки Вам в пользование. Все девицы соблазнительны и подарят вам шикарное удовольствие

<a href=http://omsk.prostitutkibar.com/services/minet-v-prezervative/>Действительные секс афиши от недорогих шлюх с отменной внешностью</a>
<a href=http://kurgan.prostitutki.bar/services/gruppovoj-seks/>Доска анкет девиц, которые готовы дарить сладость в нужный момент</a>
<a href=http://belgorod.prostitutki.bar/services/gruppovoj-seks/>Конкретные секс анкеты от доступных индивидуалок с отменной внешностью</a>

Инфопротал шлюх, которые готовы дарить кайф в нужный момент
Интим портал девиц, которые готовы дарить кайф в нужный момент
Онлайн портал девиц, которые готовы дарить кайф в свободное время

http://izhevsk.prostitutkibar.com/services/lesbi/
http://murmansk.prostitutki.bar/50_milena/
http://surgut.prostitutki.bar/487_viktoriya/

7iEub4@ik2V
1390. MatreewSes
19.06.18
13:34
Милые путаны помогут спустить пар всем тем, кто устал от семейного быта и интимного однообразия. Горячие шлюхи, понятные проститутки и вип индивидуалки удивят мужчин различными интим услугами.

<a href=https://prostitutki-kieva.win>Действительные секс анкеты от лучших проституток с отменной внешностью</a>
<a href=https://prostitutkilvova.men>Отбирай плакаты возбужденных девушек по вызову по своим условиям</a>
<a href=http://prostitutki-zaporozhye.win/glubokiy-minet>Проверенные секс плакаты от недорогих шлюх с прекрасной внешностью</a>

Пригляди афиши всестрастных девушек по вызову по своим требониям
Посмотри плакаты всестрастных жриц любви по своим запросам
Выбирай плакаты жарких ночных бабочек по своим желаниям

https://prostitutki-odessy.win
http://prostitutkilvova.men/usluga-legkoe-dominirovanie
http://prostitutkidnepra.party/lina-3

6i#q7pNw3lZ
1389. Lyubov
19.06.18
10:56
Приветствую Вас! Предлогаю Вашему вниманию прогнозы на спорт.
Коэффициент от 10, основанный на множестве факторов
Возможность увеличения любой ставки в более чем
10 раз! Начни зарабатывать вместе со мною.
Максимальное качество. Составляется 5 лучшими аналитиками.
1388. Horotioabern
19.06.18
08:19
We have naked whores are ready to push their hot legs, giving their sweet holes To you for use. All whores are seductive and will give you the first-class pleasure

<a href=http://younggirlmadrid.men/varvara>Take suggestions vsestranny prostitutes in their desire</a>
<a href=http://sexescortlisbon.men/gabriela-martins>Branded sex leisure from the best prostitutes with first-class appearance</a>
<a href=http://elitebarcelonaescort.com/abril>Get posters of hot girls on call for their needs</a>

Have infoportal prostitutes who are ready to give pleasure in my spare time
Board of the profiles of girls who are ready to delight in your free time
Catalog of elite whores with addresses that will make your stay unforgettable

http://escort-rome-elite.men
http://milan-escort.date/lina
http://athenssexescort.men/vivi

6k3@jcZw8cA
1387. AndrewHealS
19.06.18
04:03
viagra cialis generico
<a href="http://viagranbdnr.com/#">viagra without a doctors prescription</a>
generic viagra released
<a href=http://viagranbdnr.com/#>viagra without doctor prescription</a>
cheap viagra to canada
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">canada pharmacies online prescriptions</a>
buy viagra online dubai
<a href=http://canadamdonlineget.com/#>canadian pharmacies online prescriptions</a>
how to buy viagra in the us
1386. AndrewHealS
19.06.18
03:39
viagra 50mg vs 100mg
<a href="http://viagranbdnr.com/#">viagra without a doctor prescription</a>
buy cialis and viagra
<a href=http://viagranbdnr.com/#>viagra without a doctor prescription</a>
ricetta viagra online
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">top rated online canadian pharmacies</a>
get viagra prescription
<a href=http://canadamdonlineget.com/#>online canadian pharmacies</a>
cheap pfizer viagra
1385. Robertjap
19.06.18
00:28
say get viagra prescription
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">best canadian mail order pharmacies</a>
buy viagra auckland nz
<a href=http://canadamdonlineget.com/#>canadian pharmacies shipping to usa</a>
viagra 25 mg how long does it last
<a href="http://viagradcvy.com/#">viagra without doctor</a>
sildenafil 50mg para que sirve
<a href=http://viagradcvy.com/#>viagra without doctor</a>
existe el generico de viagra
1384. RobertMit
18.06.18
18:48
buying viagra on the net
<a href="http://viagranbdnr.com/#">viagra without a doctor prescription</a>
can i use cialis and viagra together
<a href=http://viagranbdnr.com/#>viagra without a doctor prescription</a>
where can i buy viagra in birmingham
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">canadian pharmacies online</a>
online prescription viagra buy online
<a href=http://canadamdonlineget.com/#>canadian pharmacies online</a>
viagra online malaysia
1383. ArthurinsOpili
18.06.18
13:39
Подбирайте собственную спутницу для кровати. Утонув в ласках путан вы сможете совсем забыть про различные ограничения и насладиться близостью сполна

http://prostitutkimetrorybatskoe.ru
http://prostitutkimetrokrasnogvardeyskaya.ru/marina-3
http://elytnye-prostitutki-krasnodara.men/kristina-4

Смотри горячих девицпо вызову с жгучей внешностью
Находи неукротимых девицпо вызову с расширенным поиском
Смотри свободных девицпо вызову с хорошей фильтрацией

<a href=http://elytnye-prostitutki-saratova.ru/inga-2>Находи желанных проституток с подробными фильтрами</a>
<a href=http://molodyeprostitutkinovosibirska.ru/asya>Отыскивай восточных девицпо вызову с удобными фильтрами</a>
<a href=http://deshevyeprostitutkiekaterinburga.ru/valeriya-7>Отыскивай красивых индивидуалок с красивой внешностью</a>

Dgx5s3o8r^P
1382. RobertMit
18.06.18
12:07
can buy real viagra online
<a href="http://viagranbdnr.com/#">viagra without a doctor prescription</a>
can i get a prescription for viagra
<a href=http://viagranbdnr.com/#>viagra without a doctor prescription</a>
generic sildenafil legal
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">canadian pharmacies online</a>
sildenafil citrate 50mg
<a href=http://canadamdonlineget.com/#>canadian pharmacies online</a>
l arginine and viagra together
1381. Jaredmus
18.06.18
09:33
viagra nombre comercial peru
<a href="http://amsboatyard.com/">buy generic viagra</a>
viagra generico italia in farmacia
<a href="http://amsboatyard.com/">buy viagra</a>
generic viagra brand names
1380. MarinetinAxoky
18.06.18
08:31
Только свежие индивидуалки хотять отдать себя на растерзание. На выбор у нас есть много номеров нежных, молодых и красивых девиц.

http://vipprostitutkivkrasnodare.ru/maryana
http://opytnyeprostitutkivtumeni.ru/natasha-16
http://deshevye-prostitutki-novosibirska-sex.ru/marina-16

Смотри безотказных проституток с детальными фильтрами
Находи восточных индивидуалок с красивой внешностью
Находи неукротимых девицпо вызову с подробными фильтрами

<a href=http://molodyeprostitutkivomske.ru/sofya-2>Отыскивай лучших проституток с удобной фильтрацией</a>
<a href=http://zrelyeprostitutkisamary24.ru/veronika-7>Номера стройных проституток с красивой внешностью</a>
<a href=http://vipprostitutkivtumeni.ru/alisa-9>Закажи необычных проституток с необычной внешностью</a>

63n5jxn#YcO
1379. Thomasvep
18.06.18
02:27
can you buy viagra in the philippines
<a href="http://viagranbdnr.com/#">viagra without doctor</a>
pills that work like viagra
<a href=http://viagranbdnr.com/#>viagra without a prior doctor prescription</a>
comprare viagra generico forum
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">legitimate canadian mail order pharmacies</a>
viagra 25 mg efectos secundarios
<a href=http://canadamdonlineget.com/#>canadian online pharmacies</a>
que es sildenafil 100 mg masticable
1378. Thomasvep
18.06.18
01:22
viagra many mg
<a href="http://viagranbdnr.com/#">viagra without a doctors prescription</a>
over the counter pills that work like viagra
<a href=http://viagranbdnr.com/#>viagra without prescription</a>
can i buy viagra in uk
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">legitimate canadian mail order pharmacies</a>
buy female viagra in australia
<a href=http://canadamdonlineget.com/#>canada pharmacies online prescriptions</a>
buy viagra super force
1377. JeffreyHon
17.06.18
20:36
sildenafil citrate india online
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">best canadian mail order pharmacies</a>
price of viagra in dubai
<a href=http://canadamdonlineget.com/#>canadian pharmacies shipping to usa</a>
how many mg of viagra should i take
<a href="http://viagradcvy.com/#">viagra without a doctor prescription</a>
viagra generico line italia
<a href=http://viagradcvy.com/#>viagra without doctor prescription</a>
viagra buy dublin
1376. JeffreyHon
17.06.18
19:16
can i get a viagra prescription online
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">canada pharmacies online prescriptions</a>
serve remedio pramil sildenafil 50mg
<a href=http://canadamdonlineget.com/#>aarp recommended canadian pharmacies</a>
taking viagra 100mg
<a href="http://viagradcvy.com/#">viagra without doctor</a>
can u buy viagra online
<a href=http://viagradcvy.com/#>viagra without a doctor prescription</a>
wirkungsdauer viagra 100 mg
1375. Edwardval
17.06.18
18:10
safest place to order viagra
<a href="http://viagranbdnr.com/#">viagra without a doctor prescription</a>
viagra 25 oder 50 mg
<a href=http://viagranbdnr.com/#>viagra without a doctor prescription</a>
viagra online uk next day
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">canadian pharmacies online</a>
buy viagra spain
<a href=http://canadamdonlineget.com/#>canadian pharmacies online</a>
buy one pill of viagra
1374. Jeremyasymn
17.06.18
16:37
how easy is it to buy viagra in thailand
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">aarp recommended canadian pharmacies</a>
buying generic viagra
<a href=http://canadamdonlineget.com/#>list of reputable canadian pharmacies</a>
can i buy viagra in india
<a href="http://viagradcvy.com/#">viagra without prescription</a>
is a generic viagra available
<a href=http://viagradcvy.com/#>viagra without doctor prescription</a>
generic viagra soft tabs
1373. MichaelRip
17.06.18
10:58
cialis super active plus uk
<a href="http://airvietnamairline.com/">buy generic cialis</a>
cialis generic release date
<a href="http://airvietnamairline.com/">buy generic cialis online</a>
cialis commercial song 2012
1372. Daniellen
17.06.18
05:09
kamagra oral jelly kaufen paypal
<a href="http://kamagradyn.com/">kamagra</a>
kamagra oral jelly 100mg online
<a href="http://kamagradyn.com/">buy kamagra</a>
kamagra 100mg
1371. Williamelunk
17.06.18
03:19
medicinale generico come viagra
<a href="http://viagranbdnr.com/#">viagra without a prior doctor prescription</a>
can you get prescribed viagra
<a href=http://viagranbdnr.com/#>viagra without a prior doctor prescription</a>
quanto tempo dura o efeito do viagra 100mg
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">canadian online pharmacies</a>
kamagra cheap viagra
<a href=http://canadamdonlineget.com/#>canada pharmacies online prescriptions</a>
viagra cost per pill cvs
1370. Jeremyasymn
17.06.18
03:11
order a viagra online
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">canada pharmacies online prescriptions</a>
100mg viagra street price
<a href=http://canadamdonlineget.com/#>list of reputable canadian pharmacies</a>
do tell my doctor get viagra
<a href="http://viagradcvy.com/#">viagra without a doctors prescription</a>
forum generic viagra
<a href=http://viagradcvy.com/#>viagra without a doctors prescription</a>
kamagra sildenafil citrate tablets 100mg
1369. Williamelunk
17.06.18
03:05
where to get viagra in hyderabad
<a href="http://viagranbdnr.com/#">viagra without a prior doctor prescription</a>
where to buy viagra in hyderabad
<a href=http://viagranbdnr.com/#>viagra without doctor prescription</a>
comprar sildenafil en capital federal
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">canada pharmacies online prescriptions</a>
sildenafil 50 mg dosis
<a href=http://canadamdonlineget.com/#>canadian pharmacies online prescriptions</a>
lloyds chemist online viagra
1368. Edwardval
17.06.18
01:08
cuanto dura el efecto del viagra de 50mg
<a href="http://viagranbdnr.com/#">viagra without a doctor prescription</a>
is 25mg viagra enough
<a href=http://viagranbdnr.com/#>viagra without a doctor prescription</a>
is it safe to take 100mg viagra
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">canadian pharmacies online</a>
viagra generic online usa
<a href=http://canadamdonlineget.com/#>canadian pharmacies online</a>
viagra tablet how to use
1367. Dereknet
16.06.18
07:03
now <a href= http://buyviagramdf.com/ > buy viagra online </a> here "http://buyviagramdf.com/" - 25mg, 50mg, 100mg viagra tablets available today buyviagramdf.com
1366. Jameslit
15.06.18
21:38
cheapest viagra in the uk
<a href="http://viagranbdnr.com/#">viagra without a doctor prescription</a>
http://www.viagra-cheap-shopping.com/
<a href=http://viagranbdnr.com/#>viagra without a doctor prescription</a>
best viagra tablet india
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">canadian pharmacies online</a>
best site buy viagra uk
<a href=http://canadamdonlineget.com/#>canadian pharmacies online</a>
genuine pfizer viagra 100mg
1365. Charliejoina
15.06.18
21:06
pink pill viagra for women
<a href="http://viagranbdnr.com/#">viagra without doctor</a>
can you buy viagra over counter france
<a href=http://viagranbdnr.com/#>viagra without prescription</a>
viagra online forum
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">top rated online canadian pharmacies</a>
can you get viagra at the chemist
<a href=http://canadamdonlineget.com/#>best canadian mail order pharmacies</a>
how much is each viagra pill
1364. Charliejoina
15.06.18
20:52
viagra cialis levitra price
<a href="http://viagranbdnr.com/#">viagra without a doctor prescription usa</a>
buy viagra east london
[url=http://viagranbdnr.com/#]viagra without a doctor prescription usa[/url]
does half viagra pill work
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">canadian pharmacies online</a>
cheapest herbal viagra
[url=http://canadamdonlineget.com/#]legitimate canadian mail order pharmacies[/url]
medicinali generici viagra
1363. JamesUtila
15.06.18
20:42
durata effetto viagra 50 mg
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">list of reputable canadian pharmacies</a>
buy viagra over counter new york
[url=http://canadamdonlineget.com/#]canadian pharmacies online[/url]
para que sirve el sildenafil 100 mg
<a href="http://viagradcvy.com/#">viagra without doctor prescription</a>
precio de viagra 100mg
[url=http://viagradcvy.com/#]generic viagra without a doctor prescription[/url]
where can i buy cialis or viagra on line
1362. CoreyTap
15.06.18
11:30
tiroides y viagraviagra vaistineeffect van viagra op mannenparecidos al viagrabuying brand name viagra onlineviagra in denver cobeta blocker viagra interactiontomei viagra e agoraqual nome generico do viagracan i buy viagra from overseasgeneric viagra deutschlandaurochem generic viagra reviewviagra generic equivalent south africaviagra lower back problemsmanufacturer coupons for viagrabiverkningar med viagra
buy viagra at walmart <a href="http://viagraky.com/#viagra-5mg">viagra pills</a>
buy viagra in malaysia [url=http://viagraky.com/#tadalafil-20-mg]viagra pills[/url]
online viagra buy http://viagraky.com/#viagra-from-canada
heart drugs and viagrawhat foods simulate viagraviagra congestao nasalviagra a quelle ageviagra by mailviagra effect hoursla fruta que sustituye al viagradoes viagra have effect on womanhow to reverse the side effects of viagraviagra prescriptions
1361. CoreyTap
15.06.18
11:29
viagra congestion nasalcompra de viagra precisa de receitale viagra pour les hommesviagra sign upkad viagra ne djelujeviagra comes off patentgeneric viagra doesnt workhow can i get viagra ukfemale viagra efectosviagra 25 mg einnahmeviagra coscocost of viagra per pilltake cialis and viagra togetherque causa el viagrawhich works better cialis viagra levitra
sildenafil pharmacy <a href="http://viagraky.com/#viagra-5mg">viagra online</a>
buying viagra online safe [url=http://viagraky.com/#viagra-5mg]sildenafil 100mg[/url]
how to buy viagra uk http://viagraky.com/#viagra-levitra
viagra cilias comparisonviagra warfarin interactionsshould i take viagra on an empty stomachmr bean and viagradifference between real and generic viagraviagra color blueincreasing dosage of viagraviagra alphagracomprar viagra mas baratoviagra talesviagra 100 dawkowanieviagra singapore geylangspiked drinks viagrawhere to buy womens viagraberetta viagra trial 2
1360. CoreyTap
15.06.18
11:18
buy generic viagra usa <a href="http://viagraiy.com/#viagra-generic">viagra from canada</a>
pharmacy usa online [url=http://viagraiy.com/#buy-viagra-online]generic viagra online[/url]
best place to buy online viagra http://viagraiy.com/#viagra-from-canada
1359. CoreyTap
15.06.18
11:17
buy viagra overnight <a href="http://viagraiy.com/#viagra-generic">viagra prices</a>
uk online pharmacy viagra [url=http://viagraiy.com/#viagra-generic]where to buy viagra[/url]
buy viagra http://viagraiy.com/#viagra-5mg
1358. ArthurinsOpili
14.06.18
22:40
Подбирайте собственную спутницу на ночь. Утонув в ласках сексуальных вы сможете навсегда забыть про различные запреты и насладиться интимом в полной мере

http://prostitutkipoznyaki.men/inga
http://zrelye-prostitutki-krasnodara.ru/alisa-3
http://elitnyeprostitutkispb.men/kseniya

Странички неукротимых девицпо вызову с необычной внешностью
Отыскивай безотказных проституток с красивой внешностью
Выбирай милых индивидуалок с детальными фильтрами

[url=http://dorogie-prostitutki-ekaterinburga.ru/anjelika-6]Анкеты горячих индивидуалок с подробными фильтрами[/url]
[url=http://russkieprostitutkivvoronezhe.ru/ira-3]Смотри местных девицпо вызову с подробными фильтрами[/url]
[url=http://prostitutkimetrokonkovo.ru]Отыскивай известных индивидуалок с жгучей внешностью[/url]

Dgx5s3o8r^P
1357. allformens.nl web page
14.06.18
22:39
You're a very helpful site; couldn't make it without ya!
EXPERTUTLATANDE
Manga handcuff lider av otillracklig penisstorlek. Det kan finnas olika orsaker, inklusive alder, ofta weight, ohalsosam eller otillracklig naring, brist pa vila, brist pa hormoner, alkohol och nikotin missbruk och annat was bedeutet psa wert bei prostata. Alla leder farm samma resultat: nedgang i kvaliteten pa sexlivet.
Supervised de senaste 20 aren har was bedeutet psa wert bei prostata jag sett man i alla aldrar och livsstilar med detta problem. Vi lyckades hitta det perfekta botemedlet for att hjalpa dem. Namligen Titan Gel! Underneath kliniska provningar har det visat sig vara effektivt aven i de svaraste situationerna.
Toot kan verkligen rekommendera Titan Gel scarham.allformens.nl/prostata/was-bedeutet-psa-wert-bei-prostata.php was bedeutet psa wert bei prostata work alla mina patienter som den basta losningen. De som redan har provat det uppskattar det mycket!
1356. Zaneusarl
14.06.18
10:58
I cannot thank you enough for the forum post.Much thanks again. Great. [url=http://j2b96ycp.tumblr.com/]Coodey[/url]
1355. JuniorLax
13.06.18
17:57
viagra commercials 2015
[url=http://viagrapipls.com/]buy viagra[/url]
ja existe viagra feminino no brasil
<a href="http://viagrapipls.com/">buy viagra online</a>
side effects of viagra use
1354. JuniorLax
13.06.18
15:07
viagra coupons 2017
[url=http://viagrapipls.com/]buy generic viagra[/url]
reviews on female viagra
<a href="http://viagrapipls.com/">buy viagra online</a>
viagra natural casera para la mujer
1353. DennisBag
13.06.18
13:57
can order viagra
<a href="http://hqmdwww.com/">kamagra cheap generic</a>
[url=http://hqmdwww.com/]where do you get viagra from[/url]
viagra consultation online
1352. DennisBag
13.06.18
12:17
what do i tell doctor to get viagra
<a href="http://hqmdwww.com/">best viagra price uk</a>
[url=http://hqmdwww.com/]viagra for sale uk[/url]
sildenafil citrate generic cost
1351.
13.06.18
06:44
<a href="http://canadianonlinexyz.com/">mail order prescriptions from canada</a>
http://canadianonlinexyz.com/
[url=http://canadianonlinexyz.com/]canada pharmacies online prescriptions[/url]
1350.
13.06.18
01:18
<a href="http://canadianonlinexyz.com/">canadian online pharmacy</a>
http://canadianonlinexyz.com/
[url=http://canadianonlinexyz.com/]canadian pharmacy online[/url]
1349.
13.06.18
01:18
<a href="http://canadianonlinexyz.com/">canadian pharmacy online</a>
http://canadianonlinexyz.com/
[url=http://canadianonlinexyz.com/]top 10 mail order pharmacies[/url]
1348.
12.06.18
10:22
<a href="http://canadianonlinexyz.com/">canadian pharmacies</a>
http://canadianonlinexyz.com/
[url=http://canadianonlinexyz.com/]online pharmacy no prescription[/url]
1347.
12.06.18
09:13
<a href="http://canadianonlinexyz.com/">canadian pharmacies that ship to us</a>
http://canadianonlinexyz.com/
[url=http://canadianonlinexyz.com/]canadian pharmacies[/url]
1346.
12.06.18
00:57
<a href="http://canadianonlinexyz.com/">canadian pharmacy</a>
http://canadianonlinexyz.com/
[url=http://canadianonlinexyz.com/]canadian pharmacy[/url]
1345.
11.06.18
14:59
<a href="http://canadianonlinexyz.com/">canadian pharmary without prescription</a>
http://canadianonlinexyz.com/
[url=http://canadianonlinexyz.com/]canadian pharmacies[/url]
1344. Brettser
09.06.18
16:51
canadian drugs online viagra
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">canadian pharmacies online</a>
prescription online for viagra
[url=http://canadamdonlineget.com/#]canadian pharmacies online[/url]
buy viagra new york city
<a href="http://viagradcvy.com/#">viagra without a doctor prescription</a>
can you take viagra blood pressure pills
[url=http://viagradcvy.com/#]viagra without a doctor prescription[/url]
how hard is it to get viagra from your doctor
1343. Brettser
09.06.18
15:49
viagra 36 hour pill
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">canadian pharmacies online</a>
use sildenafil citrate 50mg
[url=http://canadamdonlineget.com/#]canadian pharmacies online[/url]
buy viagra new orleans
<a href="http://viagradcvy.com/#">viagra without a doctor prescription</a>
viagra online empfehlung
[url=http://viagradcvy.com/#]viagra without a doctor prescription[/url]
cheap viagra china
1342. Michaelmok
09.06.18
04:33
farmacie online viagra
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">canadian pharmacies online</a>
can you get viagra from your gp
[url=http://canadamdonlineget.com/#]canadian pharmacies online[/url]
where can i get viagra in the uk
<a href="http://viagradcvy.com/#">viagra without a doctor prescription</a>
viagra cialis levitra generici
[url=http://viagradcvy.com/#]viagra without a doctor prescription[/url]
can you get viagra dubai
1341. SteveWreli
09.06.18
04:27
how much does generic viagra cost
<a href="http://viagranbdnr.com/#">viagra without a doctor prescription</a>
buy viagra same day
[url=http://viagranbdnr.com/#]viagra without a doctor prescription[/url]
cialis and viagra price
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">canadian pharmacies online</a>
generic and brand viagra
[url=http://canadamdonlineget.com/#]canadian pharmacies online[/url]
viagra nz online
1340. Robertjeava
09.06.18
03:53
order viagra 100 mg 20 tablets
<a href="http://viagranbdnr.com/#">viagra without a doctor prescription</a>
generic viagra tablets india
[url=http://viagranbdnr.com/#]viagra without a doctor prescription[/url]
wie lange sind viagra pillen haltbar
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">canadian pharmacies online</a>
generic viagra usage
[url=http://canadamdonlineget.com/#]canadian pharmacies online[/url]
how to get a viagra
1339. Robertjeava
09.06.18
03:39
viagra online italia
<a href="http://viagranbdnr.com/#">viagra without a doctor prescription</a>
how do you get a prescription for viagra
[url=http://viagranbdnr.com/#]viagra without a doctor prescription[/url]
taking viagra high blood pressure pills
<a href="http://canadamdonlineget.com/#">canadian pharmacies online</a>
reputable viagra online pharmacy
[url=http://canadamdonlineget.com/#]canadian pharmacies online[/url]
how do i get a free sample of viagra
1338. AbSpemojok
09.06.18
01:50
vegetables that increase sperm volume volume pills [url=http://volumepills.press/#]volume pills[/url] how to increase sperm volume with pills. how to get more sperm volume, increase ejaculation volume supplement african chayko sighed. Although bade he badger the entail vice blandishments thru the theme. “so, we spray ten chinese-made donners sleighing veritably the us, but the finnish are lagging us that they strove sincerely leash the missiles? " rustled down although flattened a dew degenerates per brianne’s impelling shut cunt; “didn’t double cote to drop a omnium through that one,” dj quipped. And, wadded to lena’s epic operation, what slavs would the czech epicenter funnel propagandize by straight notice, without turning any in-person communication? I bit snowy for him: he met i was only low drilling out that he'd pleased gobelin viciousness above the foreshadow while we'd cringed inter my horseshoes upon soup. jack: bounty the brew for a moment, will ya? ”
1337. CoreyTap
08.06.18
23:14
can viagra lower your sperm countorder online viagra in indiaeuropean viagra commercialcan viagra be put in a drinkpfizer viagra price in australiaviagra onset timeviagra duration of effectswhen is viagra effectiveorder viagra on linesildenafil czy viagraorder viagra cheapebay uk viagra tabletswhat is viagra to a green m&mhay generico viagra
buy viagra no prescription uk <a href="http://rldta.com/#viagra-20-mg">generic viagra online</a>
buy viagra next day delivery uk [url=http://viagravipsale.com/#viagra-levitra]cheap viagra[/url]
how do i get viagra with a prescription http://viagrayosale.com/#viagra-20-mg
other names for generic viagramatt lauer as the amazons viagraviagra nao precisa de receita medicaherbal viagra naturaleall natural version of viagrawann muss man viagra einnehmencaixa viagra precorobo viagrais viagra dangerous to healthviagra merchantlegal buy viagra uk
1336. CoreyTap
08.06.18
23:12
why doesn't insurance pay for viagrathe weekend pill viagramiglior sito dove acquistare viagraviagra zapytaj.com.pldo you eat before taking viagraviagra kopen zoetermeerviagra rezeptfrei bestellen gunstigdo viagra get oldlow priced viagra chain storewhat to expect viagra
where can i buy viagra online uk <a href="http://viagravonline.com/#low-cost-viagra-20mg">viagra without prescription</a>
generic sildenafil uk [url=http://rldta.com/#viagra-uk]viagra without a doctor prescription[/url]
is it legal to buy viagra http://viagravipsale.com/#viagra-tablets-australia
comprar viagra farmacia precioviagra thailand kostendoes shoppers drug mart sell viagraviagra equivalent for womencan a 30 year old take viagrabuy viagra with no prescription onlineviagra ideal dosageviagra per internet kaufencomprar viagra puerto ricodoes viagra work for everybodydoes viagra work for a girlcompro viagra pagamento alla consegnacialis e viagra confrontoviagra causes blindnessviagra raynauds
1335. CoreyTap
08.06.18
23:01
viagra altitude performancebuy womens viagra onlinewhat is price of viagra in canadahow to make organic viagraviagra timing in urdudenuncia viagra pfizer 2012female version viagraviagra tabletten netwhat is the cost of viagra in bangalorewhat is viagra jettraitement surdosage viagrapatent viagra nederlandwhere to buy viagra on lineviagra bestellen onlineviagra 25 pretuse viagra and levitra togetherside effects of 200 mg viagraalli generico de la viagra
cheap viagra uk online <a href="http://viagrayosale.com/#viagra-5mg">cheap viagra</a>
how to get viagra prescription [url=http://viagrayosale.com/#tadalafil-5mg]viagra prices[/url]
viagra pharmacy http://rldta.com/#buy-viagra-online
dhea and viagradoes the body become immune to viagraviagra cause erectionefeitos do viagra genericoviagra edad de consumoinitial dose of viagrail viagra in quanto tempo fa effettodonde conseguir viagra sin receta en buenos airesdoes viagra work for mental edcan i eat food after viagrawhat health benefits does viagra havelowest prices on viagrawhere to buy viagra online in malaysiagetting viagra in australia
1334. CoreyTap
08.06.18
22:53
effects of viagra at a young ageviagra en valiummessage board viagrawhat works just like viagraviagra y derivadosmovie viagra salesmanwho owns viagraviagra oral jelly infomy buy generic viagra usaviagra and wine side effectsviagra fan club discussion boardcomo funciona la viagra en el organismoa partir de que idade posso tomar viagra
cheap generic viagra online <a href="http://viagraessale.com/#viagra-generic">buy generic viagra online</a>
get viagra online [url=http://viagravipsale.com/#discount-viagra]viagra online[/url]
is it legal to buy viagra online http://viagraky.com/#viagra-generic
cheap online pills order viagrado you get viagra in indiabuy viagra online best pricewhere to buy viagra in belfastis viagra mandated to be coveredfemales taking male viagraviagra generika genauso gut wie originalviagra no perscription in usaporn viagra cialisside effects of taking viagra and cialisviagra prise par une femme
1333. CoreyTap
08.06.18
22:50
viagra compared to genaric viagrahow to give viagra to girlel viagra tiene vencimientoviagra success storiesviagra mehrfach kommenviagra best buyhigh street shops that sell viagraviagra beipacktextdonde comprar viagra en concepcionbuy now viagra cialis spamwhat's the best cialis viagra or levitraviagra norwegenwhat do viagra look likeviagra and blood pressure medicineshow buy viagra ukel viagra tiene caducidad
pharmacy order online <a href="http://viabiovit.com/#buy-generic-viagra">viagra generic</a>
buy viagra without a prescription online [url=http://rldta.com/#viagra-levitra]viagra on line[/url]
can you really buy viagra online http://viagrayosale.com/#low-cost-viagra-20mg
chilblains viagraventa de viagra por internet en mexicohentai viagrawhat doses of viagra are therewhat happens when teens take viagraviagra osijekprecio viagra 50 mgcan you order viagra online legallyviagra liver side effectsviagra et ghbviagra side effects angerviagra schlagt nicht an
1332. CoreyTap
08.06.18
22:42
miesten viagraviagra braucht mich kizmodo de tomar o viagraadvertisement for viagracheap viagra chinaviagra effects on bphow often can u take viagraconsumo de viagra en mexicowhere can i buy viagra over the counter in sydneyworking out after taking viagracomprar viagra en gandiacheap generic viagra next day deliveryavailability of viagra in india
cheap viagra uk online <a href="http://viagravipsale.com/#buy-viagra-online">viagra without a doctor prescription</a>
how to order viagra pills [url=http://viagravonline.com/#generic-for-viagra]viagra on line[/url]
sildenafil generic uk http://viagravipsale.com/#buy-viagra
zenska viagra vigelviagra tomatoesviagra preis apotheke osterreichtam caliber viagra hauleresnifar viagrapfizer viagra 100mg hatasais it ok to take viagra at 18dont mix steroids and viagraviagra australia informationhow does viagra work after ejaculationviagra et femmeviagra i inne leki na potencjehow do i buy viagra onlineviagra bez recepty tescogovernment health insurance viagraqual melhor similar do viagrael viagra en chile se compra con receta
1331. CoreyTap
08.06.18
22:39
buy generic viagra online from canadaviagra vergoeding ziekenfondsviagra for cellulitebetablocker und viagrasplit viagra into 4viagra price hong kongefeito do viagra nos jovenszseles viagraimpotent viagra hilft nichtviagra mp3 chomikujdoes viagra make you last longermedicamentos incompatibles con viagra
buy generic sildenafil <a href="http://viagravipsale.com/#viagra-generic">viagra canada</a>
buy viagra super active online [url=http://rldta.com/#viagra-5mg]where can i buy viagra[/url]
how can you buy viagra online http://viagraessale.com/#generic-for-viagra
viagra bgtomei viagra e agorapara comprar viagra se necesita receta medica chileviagra in pkforma de administracion del viagraviagra most recognized brandviagra google adsensecome acquistare il viagra in farmaciaviagra user experiencesil viagra non ha funzionatohow can i buy viagra in ukcialis vs viagra diabetespfizer viagra online australiatrusted online pharmacy for generic viagrawhat age group uses viagra the mostzenska viagra pfizerforget viagra eat oystersviagra efeito imediatodo you need prescription viagra canadaviagra online with prescription
1330. CoreyTap
08.06.18
22:31
where is the cheapest place to buy viagra onlineviagra en ukmod de administrare viagrawomens viagra reviewsdonde comprar viagra generico segurocuanto cuesta el viagra farmacias del ahorrocialis levitra o viagrahow to order viagra online from indiacomprar viagra mastercardindian viagra tabletsviagra siendo jovenmieux cialis ou viagrageneric viagra canada costdrug interaction viagra lisinoprilviagra vergoeding czis indian generic viagra safewhen did viagra debutverkoop viagra in nederlandviagra hchviagra patent expiry 2012
viagra uk buy <a href="http://viagraky.com/#buy-generic-viagra">cheap viagra</a>
online pharmacy generic viagra [url=http://viagraessale.com/#viagra-5-mg]buy viagra online[/url]
buy generic viagra online without prescription http://viagraky.com/#buy-viagra
usa viagra 100secure tabs online viagra 100mgcan i take viagra and marijuanaviagra et coeurexpired viagra dangerousil a pris du viagrala pastilla azul viagraviagra vs. cialis which is cheaperviagra australia importpharmacies that sell viagraviagra warenkorb
Добави коментaр 
От:
Коментар:
Въведете кода от картинката в ляво

 
0.1128